Zvonice ve sněhovém rouchu.

Zvonice ve sněhovém rouchu.


Panství a obyvatelstvo vsi po r. 1526 až do r. 1848

Obsah

Po r. 1526
Po válce třicetileté

Po r. 1526

Všimněme si nyní poněkud podrobněji, jak to vypadalo po r. 1526, kdy na trůn český dosedli Habsburkové.

S kulturním a hospodářským rozvojem přibývalo práce i patrimoniálním, t.j. vrchnostenským neboli panským úřadům. Jak bylo podotknuto již dříve, vydávali páni na svých panstvích instrukce pro své úředníky, ale nařízení pro poddané. Instrukcemi byla vymezena povinnost, pravomoc i odměna jednotlivých panských zaměstnanců, v nařízeních pro poddané pak byla vyznačena pracovní (robotní) povinnost poddaných, jejich berně (daně) a dodávky.

Pán vybíral si obyčejně úředníky a ostatní zaměstnance ze svých poddaných a pro svou kancelářskou povinnost dával je náležitě vycvičiti. Odměny, můžeme-li říci služné, bylo těmto zaměstnancům vypláceno jednak v penězích, jednak v naturáliích jako deputát. Takovým deputátem bylo na př. pivo, sůl, mouka, brambory, topivo a pod.

Velmi často se stávalo, že někteří panští zaměstnanci ve snaze, aby se zalíbili pánovi, zvyšovali bezohledně výkonnost poddaných způsobem často nezákonným. (Drábové na př. bili bezohledně robotníky, když se jim zdálo, že pomalu pracují a j.). Z toho vzrůstala nenávist poddaných nejen proti těmto trýznitelům, ale přenášela se dále až na pány. Vznikaly vzpoury poddaných proti úřednictvu (drábům a j.), které často vyvrcholovaly v t. zv. selských rebeliích.

Policejní i politická pravomoc panských úřadů se vztahovala na dozor nad vesnickou samosprávou, na udržování pořádku a bezpečnosti osobní i majetkové a na péči o mravní život na vesnici a v celém obvodu panství. Pro tento dozor vydržovala vrchnost vždy několik drábů (nebo žoldnéřů). Jestliže se někdo prohřešil proti předpisům, byl pohnán před panský soud. Soudcem jeho byl pán. Někdy soudil v jeho zastoupení panský nejvyšší úředník. Na panských soudech se soudily vraždy, loupeže, krádeže, koupě ukradených věcí, zatajování nálezu peněz, žhářství, cizoložství, smilstvo, čarování, neodůvodněná nařčení ze zločinů, pohanění pána nebo obce. Stalo-li se něco takového v obvodu vsi, byli rychtář a konšelé povinni hlásiti tento trestný čin vrchnoporučenské kanceláři (t.j. panskému úřadu). Na panských soudech zasedali také přísedící, jimiž byli obvykle konšelé obce, v jejímž obvodu se čin stal. Někdy byli přísedícími i konšelé jiné vsi. Právo popravovati, neboli t. zv. právo hrdelné neměli všichni pánové a proto hrdelní zločiny byly předávány buď krajskému soudu nebo soudu nejbližšího krajského města. V takovém případě musel být soudu přítomen pán nebo jeho zástupce, na jehož panství se hrdelní zločin stal.

Panské soudy rozhodovaly též o sporech poddaných, kteří se nespokojili s rozhodnutím rychtářského práva nebo když byl rychtář nebo konšelé viněni ze stranictví. Rovněž rozsuzovaly spory mezi obcí a rychtářem.

Jestliže se stalo, že poddaní jednoho panství žalovali na poddané panství jiného (cizího), zřizoval se soud hraničný, na kterém vedle přísedících konšelů z panství žalujícího zasedali také konšelé z měst.

Na vrchnostenské kanceláři byl soupis poddaných s udáním jejich berní povinnosti, t. zv. urbář.[46]

Na vrchnoporučenské kanceláři vedly se ještě ostatní knihy, do nichž se zapisoval majetek a povinnosti poddaných. Kromě zmíněných již urbářů byly to ještě purkrechtí knihy a sirotčí počty. Původně se vedly pouze pro pánovu evidenci, ale později se z nich staly knihy veřejnoprávní a na jejich správných zápisech měli páni stejný zájem jako obce nebo poddaní. Při vedení purkrechtích knih a sirotčích účtů spolupracovaly i obce.

Na panské kanceláři se také rozdělovaly daňové povinnosti pánovy na jednotlivé poddané a přidělovaly se jim zemské roboty a jiné povinnosti.

Když se Bílý Újezd dostal do organisace vrchnostenské správy panství potštejnského a litického, měla na obec největší vliv doba pernštejnská. V nejstarších zprávách se dočítáme také o úřednictvu pana Vojtěcha z Pernštejna a na Helfštýně z r. 1525. Nejvyšším panským úředníkem byl purkrabí, zvaný také regent, někdy hejtman, ale říkalo se mu obecně úředník. Měl k ruce písaře důchodního, pojezdného a fišmistra či porybného, kromě čeledi [AČ XXII. fol. 56].

Úroky či úroční dávky si pán vybíral od důchodního písaře v týdnu po sv. Duchu a po sv. Martinu. Do té doby musili rychtáři vše odvésti na kancelář písaři. Ten odkládal peníze do truhly denně a klíče od ní měl v úschově jen on. Z nich nesměl nic vydávat, pokud něšlo o platy předem určené, bez svolení pánova.

Šlechta často hledala nové zdroje příjmů. Proto zabírala půdu selských gruntů, které sedláci za válek opustili a připojovala ji ke svým dvorům a ovčínům. Jindy si páni pomáhali k majetku zakládáním pivovarů a vinopalen. Podporovali nové majitele krčem za slib, že v krčmě budou prodávati jen pánovo pivo a kořalku. Tak bylo i v Bílém Újezdě, kde stará krčma se již uvádí v r. 1595 (ačkoliv je jednou z nejstarších v kraji), kterou toho roku dne 16. září i se vsí Újezdem prodal pán Martin z Vlkanova svému bratru Bedřichu z Vlkanova.

V 16. stol. chtěla rychnovská vrchnost zlepšiti své příjmy a proto rozšířila v Rychnově pivovar, založený snad již v době panství pernštejnského. Když r. 1571 císař Maxmilián pronajímal městu Rychnovu důchody a platy panství rychnovského na 12 let, kázal připsati připomínku:

„aby z piva vaření lepší užitek míti a piv tím lépeji vybejvati mohli, tuto jim při tom milost činiti ráčil, aby po těch 12 let a potom dokudž milostivá vůle jeho bude, na tom všem panství tak v městě jako předměstí i vesnicích, které ku panství náležejí, jiná piva šenkována nebyla než ta, která oni Rychnovští sami vařiti budou. Jestliže by pak kdo svévolně buď hradecká neb jiná piva tam voziti a šenkovati chtěl, ty mají mu od Rychnovských pobrána a k užitku jich obrácena býti, avšak již dotčení Rychnovští ať taková piva vaří, aby sobě ano obec ani přespolní před námi na ně neměli co stěžovati.“

Rychnovský pivovar se dostal do styku s Bílým Újezdem a jeho krčmou až po válce třicetileté, kdy celý Újezd přešel k panství černíkovicko-rychnovskému. Potom krčma v čp. 2 za odebírání piva z rychnovského pivovaru byla zbavena všech robot. Bílý Újezd pak také dodával do Rychnova pro pivovar ječmen a chmel. (Dodnes se říká jedné části polí za vsí směrem k Ostrovu „Na chmelnici“).

O příjmech, které měla vrchnost z Bílého Újezda v době předbělohorské nemáme v urbáři panství tohoto z r. 1569 a 1571 ani zmínky a to ani v rozpisu ani v celkových sumách.[47]

Obyvatelstvo vsí se dělilo na svobodné a nesvobodné neboli poddané. Býti svobodným znamenalo nebýti na nikom závislým než na panovníkovi. Takovým byl téměř výhradně pán (šlechtic) a jeho rodina. Někdy bývali svobodnými nebo alespoň polosvobodnými rychtáři nebo mlynáři. Výjimečně bývala dávána svoboda i poddaným, jako se stalo majiteli krčmy újezdecké. Takové svobody byly zaručeny výsadními listy, vydanými pánem vsi, někdy dokonce panovníkem.

Poddaní se dělili na usedlé a neusedlé. Usedlým byl každý, kdo měl svůj příbytek, případně statek (myšleno tím jakékoliv hospodářství), kdežto bezzemek byl považován za neusedlého.

Usedlými byli v prvé řadě sedláci, kterým se za starších dob říkalo kmeti a kmetičny. Majetkem jejich byl selský grunt čili kmetcí dvůr. Sedláci mívali pro práci na svých polích neusedlé čeledíny, dělníky, podruhy (někdy také nájemníky krčmy), a pod. Říkali jim také podsedky, protože seděli ve stavení pánově, rychtářově nebo sedlákově a ti jim dovolili, aby si obdělávali kousek jejich půdy.

Chalupníci si stavěli chalupy na půdě panské, obecní (rustikální) nebo i selské a platili z ní určitý roční poplatek neboli úrok.

Zahradníci byli menší hospodáři, jimž propůjčil půdu pán u dvora nebo sedlák u svého statku, aby získal stálou pracovní sílu a pravidelný roční důchod. Zahradník si stavěl chalupu u půdy, jež mu byla propůjčena a zahradil ji plotem (odtud jméno zahradník). Držel ji tak dlouho, pokud mu pán dovolil. Tento poměr k pánovi se časem upravil a zahradník získal lepší právo k půdě a byl počítán mezi menší sedláky.

U selských gruntů bývaly stavěny také výměnkářské chalupy (domky) a výměnkáři se počítaly mezi podsedky.

Podruzi bývali také ubytováni v těchto domcích a byli svému sedlákovi povinni robotovati zdarma jeden den v roce a za plat kdykoliv sedlák potřeboval.

Když sedlák přijímal z rukou pánových svou živnost (hospodářství), sliboval mu rukoudáním věrnost, poslušnost a pomoc v případě potřeby a dával se v pánovu ochranu. To se nazývalo člověčenství a rolník byl člověkem.

R. 1572 dne 23. června odkázal pán Matyáš Dobeš z Olbramovic ve vsi Újezdě Bílém dva člověky paní Barboře Trčkové z Bieberštejna a na Opočně. Pán, jak je viděti, mohl své člověky prodati, zastaviti, darovati i odkázati. V tom případě je zprostil slibu (propustil ze slibu) člověčenství a oni ho zase složili novému pánovi. Jestliže zemřel pán, svolal dědic všechny poddané, aby mu slíbili věrnost, poslušnost a pomoc.

Kdyby se bylo stalo, že by byl pán odsouzen a zdráhal se splniti rozsudek, byl potrestán zástavou statku. Pak provedli zemští úředníci tak zvaný zvod. Svolali poddané zastaveného statku, zbavili je slibu člověčenství dřívějšímu pánu a dali rozkaz složiti ho pánu novému.

Jestliže pán prodával panství, mohl si některé poddané ponechati a převésti je na jiné panství.

Člověčenství slibovali toliko dospělí lidé, ale jejich slib zavazoval i ženu a děti a současně i další potomstvo, pokud nebyli slibu zbaveni. Už tím byl dán zákaz volného přestěhování na panství jiné. Chtěl-li se někdo usaditi na panství některé vrchnosti a nebyl jejím poddaným, musel dokázati, že je buď svobodným, nebo že ho jeho dosavadní pán propustí neb propustil z člověčenství. Teprve když předložil takovéto propuštění, mohl se na novém panství zakoupiti. Souhlas k vystěhování z jednoho panství bylo obvykle možno dostati, když odcházející opatřil za sebe vhodného nástupce, aby pán neztratil člověka a aby ani grunt neutrpěl škody.

Jestliže pán zprostil poddaného člověčenství, dával mu zhostné nebo výhostní list, kterým se uvolněný poddaný mohl vykázati novému pánovi a složiti mu slib člověčenství. Odešel-li poddaný bez tohoto listu, říkalo se mu člověk zběhlý a jeho pán ho mohl kdykoliv žádati zpět, zvěděl-li o jeho pobytu. Nesměl ale zběhlého člověka nutiti k návratu násilím, nýbrž musil žádati o jeho vydání majitele toho panství, na němž se zběhlý člověk zdržoval. Když jeho žádosti nebylo vyhověno, mohl žadatel pohnati onoho majitele panství před soud pro nevydání zběhlého poddaného. Na to bývalo pamatováno při prodejích panství. A tak v trhových smlouvách čteme, že se statek (panství) prodává „s lidmi osedlými i neosedlými a z těch gruntů zběhlými“.

Po r. 1453 musil míti každý poddaný, který se chtěl usaditi nejen na jiném panství ale i ve městě výhostní list. Jinak byl staven a jat, protože nemohl prokázati, kdo je jeho pán. Rovněž selská čeleď musila míti při odchodu z hospodářství výhostní list. Ten jí vydával opět jenom sedlákův pán.

Když pán vydal někomu výhostní list a zprostil ho slibu člověčenství, platilo to pouze na děti do devíti let, ale jen tehdy jestliže onomu vyhostěnému nebyly již dříve vzaty a dány do služby jinam. Na děti starší devíti let, i když byli s rodiči, se otcova výhost nevztahovala a musely zůstati na panství.

Když se někdo chtěl přiženiti nebo žena provdati na cizí panství, musil si rovněž vyprositi výhostní list. Bez něho se vydával v nebezpečí, že s ním bude třeba později „převedena jeho spravedlnost neboli dědický podíl“, který měl na původním gruntě, z něhož chtěl odejíti. A tak ani sňatek se nemohl uskutečniti bez výhostního listu.

Poddaný po slibu člověčenství měl ve svém pánovi ochránce a to jak ve svých právech, tak proti jakémukoliv násilí. Domáhal-li se poddaný jakékoliv spravedlnosti, činil tak jeho jménem pán. Pán se také staral, či spíše měl se starati o vdovy a sirotky, aby byli řádně vychováni, aby jejich dědictví bylo netknuté zachováno a v plnoletosti jejich aby jim bylo řádně odevzdáno. Proto bývali sirotkům opatřováni poručníci, kteří se zaručili, že sirotčí majetek neutrpí škody a kteří se postarají, aby majetek ten byl řádně zapsán do sirotčích knih. Tento zápis měl být proveden vždy do 4 neděl po smrti otcově. V zápise byl sepsán majetek, jeho rozloha, pohledávky i dluhy, jména věřitelů, vdovy i všech sirotků s udáním jejich stáří a jméno poručníka. Jestliže zemřelý zanechal kšaft, byl i ten opsán. Nestalo-li se tak, stanovila panská kancelář podíly vdovy a sirotků sama. Malí sirotci zůstali u matky, velcí (po devátém roce věku) jen pokud jich bylo na rodném gruntu třeba. Ostatní byli dáni do služby k jiným (dobrým) hospodářům, aby se naučili na cizím hospodařit a aby svým výdělkem ušetřili své podíly z otcovského dědictví.

Měl-li býti dán sirotek do škol nebo na řemeslo, musel k tomu dáti souhlas jeho pán. Když pán potřeboval na svých poplužích pracovní síly nebo přisluhovače ke své obsluze či k potřebám ve správě panství, bral si k tomu obvykle sirotky.

Na panské kanceláři byl „sirotčí“ písař, který měl na starosti péči o sirotky. Svolával všechny o sv. Martině a zkoumal, jak se po celý rok chovali a jak s nimi zacházeli jejich zaměstnavatelé. Vyjednával za ně jejich plat i jiné odměny, ze služby plynoucí. V nařízeních o výchově sirotků bylo pamatováno i na případy, kdyby některý sirotek s místa utekl. Utekl-li bez příčiny, byl volán zpět s pohrůžkou, že mu bude vzat otcovský podíl, jestliže se nevrátí. Jestliže však utekl pro špatné zacházení, byl vyhledán na útraty zaměstnavatele, který byl kromě toho ještě potrestán. Když uprchlý sirotek se nevrátil do tří let, byl mu jeho otcovský podíl zabaven ve prospěch pánův.

Byl-li sirotek zaměstnán na panském poplužním dvoře, starost o jeho výchovu měl šafář, případně šafářka, nebylo-li na dvoře mužského vedoucího.

Povinností poručníkovou v době nezletilosti sirotků bylo starati se o sirotčí hospodářství, aby nehynulo. Když se stalo, že za nezletilosti sirotků zemřela také matka, stával se hospodářem poručním. Musil však sirotčí majetek zabezpečiti dvěma rukojmími. Kdyby se bylo stalo, že sirotčí majetek bylo nutno prodati z jakékoliv příčiny, musil poručník společně s konšely a rychtářem pečovati o to, aby roční splátky gruntovních peněz byly novým majitelem řádně odváděny do sirotčí pokladny v době ročních soudů. Rovněž měli na starosti dozor, aby z těchto peněz nebylo nic vydáváno než na sirotkovu nemoc nebo na jeho vydání, jestliže nebyl schopen práce.

O ročních soudech musili poručníci sirotků skládati účty ze své povinnosti pánovi, který kontroloval péči o sirotky, neboť byl jakýmsi vrchním poručníkem. Z toho důvodu byla také sirotčí pokladna u panského úřadu. Jen ve výjimečných případech ponechával pán sirotčí pokladnu místních sirotků u rychtáře, který pak musil o ní vésti účty jako panská kancelář.

Peníze ze sirotčí pokladny se také půjčovaly, ale jen těm sedlákům, kteří utrpěli živelní pohromu a oznámili za sebe ručitele (rukojmí).

Jestliže byl sirotčí grunt zadlužen, ať z dřívějška či nezaviněně za hospodářství poručníka, směl býti prodán. Když bylo zadlužení tak veliké, že nebyla naděje na vyváznutí z dluhů, mohl býti grunt prodán trhem dokonalým (t.j. skutečným, neboli prostým prodejem). Mohl však být prodán také t. zv. trhem na výminku a to tehdy, když se vdova znova provdala a její nový manžel chtěl být hospodářem na sirotčím gruntě. (Takové případy byly v Bílém Újezdě). Takový otčím mohl však hospodářství koupiti jen do doby, kdy se ho mohl ujmouti plnoletý sirotek. V takovém případě nazýván byl otčím-hospodář slovem dodržovatel.

Když některý sirotek (oprávněný dědic) dosáhl zákonných let a převzal otcovský nebo třeba i jiný statek, přestávalo poručenství nad sirotky. Jestliže se sirotci ženili nebo vdávali, musil jim poručník dáti svolení.

K ženění nebo vdávání musili si však všichni poddaní vyžádati svolení od pána (na panské kanceláři) právě tak, jako bylo třeba panského svolení k odchodu s panství, k učení řemeslům nebo ke vstupu do škol. Ale páni si přisvojovali poručnické právo i nad dospělými poddanými. Protože pak za každé, ať jakékoliv povolení vybíraly vrchnosti určité poplatky, stala se taková povolení dobrým zdrojem panských příjmů.

Sňatkům děvčat muselo předcházet povolení panské i rodičovské. Jestliže se dcera vdala bez souhlasu rodičů (otce i matky), ztrácela okamžitě nárok na podíl z otcovského dědictví.

Jestliže některý syn poddaného chtěl jíti na studie, stávalo se, že vrchnost nechtěla mu dáti povolení, protože páni v takovém odchodu viděli zeslabení počtu poddaných, kteří chodili na panské roboty. Proti tomu se však stavěly zemské sněmy a podporovaly odchod nadaných chlapců na studie, zvláště když odcházel chlapec na bohosloví. Bylo také vrchnostem přímo ukládáno, aby schopné hochy vyhledávaly a ke studiu bohosloví nabádaly. Pak to vrchnosti prováděly všelijak. Vyhledávaly sice schopné chlapce, ale nejprve si vybíraly dorost pro své kancelářské úřednictvo a teprve potom pamatovaly na kněžský dorost.

Nejhorší poměry vládly v právech sedláků či poddaných proti křivdám. Stávalo se dosti často, že z panské kanceláře bylo poddanému ukřivděno. Poddaný však neměl práva pohnati pána před zemský nebo komorní soud. Stalo-li se však bezpráví poddanému od cizího pána, pak zakročoval na ochranu poddaného jeho pán. Poddaný však mohl proti křivdě na něm spáchané vlastním pánem stěžovati si (vésti stížnost čili podati supliku) u krále nebo jeho náměstků. Pak byly obě strany předvolány před zemský nebo komorní soud, vyslechnuty každá strana zvlášť a přikročeno potom k líčení pře, načež vynesen soudní rozsudek. V 16. stol. byla vydána nařízení proti takových suplikám poddaných, protože se prý pravidelně ukázala jejich neoprávněnost. Potom byli trestáni ti, kteří supliku podávali a také ti, kteří k ní radili. Protože se stávalo, že takové supliky byly podávány za řadu poddaných a proto nebyly nikým podepisovány, pak za prohranou supliku byli trestáni jen někteří a to výběrem těch radikálnějších. (Vzorem by tu byli Psohlavci – spor s Lamingerem a smrt Kozinova, třebaže tato událost je z doby pozdější – ze 17. stol.). V druhé polovici 16. stol. se stala náprava v ten smysl, že nepodepsaná suplika nesměla býti přijímána.

Při zakládání vsí nebo jejich osídlování (tak bylo i v Bílém Újezdě) dostávali noví osadníci od pána půdu. Dělo se to buď podle německého práva zákupního – emfyteutického (podle něho se rozdělovala půda i v Bílém Újezdě), nebo podle práva purkrechtního, jehož podmínky byly obsaženy ve zvláštní zakládací listině. Zakládací listiny se většinou nezachovaly, ale byly v základu všude stejné a lišily se jen v podružných jednotlivostech.

Pro poměr mezi pánem a poddaným byla nejdůležitější držba půdy, která zabezpečovala poddanému a jeho potomkům výsledky jeho práce na obdělávaných polích. Podle práva zákupního (emfyteutického) – jehož souhrn byl nazýván také purkrechtem – dostal nový hospodář půdu v dědičný zákupní majetek. Za tuto půdu musil složiti pánovi určitou peněžitou částku, které se říkalo podací. Kromě toho se zavazoval nový hospodář k ročnímu (ve smlouvě pevně stanovenému) platu čili úroku. Jakmile byla smlouva podepsána, stával se hospodář vlastníkem půdy. Tuto půdu mohl odkázati nebo prodati, ale také do určité míry zadlužiti. K tomu však potřeboval souhlas pána, protože ten byl stále vrchním vlastníkem veškeré půdy. V případě, že sedlák zemřel bez potomků, t.j. bez dětí, připadl jeho majetek pánovi. Tomu se říkalo odúmrť.

Páni však brzy poznali, že odúmrť škodí nejen selskému rodu a lidu vůbec, ale hlavně jim. Pánům se vracela odúmrtí do majetku půda, kterou nemohli sami obdělávati a ubývalo jim úroků.[48]

Význam slova purkrecht se v různých dobách měnil. Nejprve znamenal soubor práv souvisejících s držením půdy. V stol. 15. znamenal purkrechtní roční plat, který platil sedlák z půdy. Na konci toho století (15. stol.) však znamenal selský grunt ve vsi (tak i v listině výše uvedené Viléma z Pernštejna) nebo také všechny grunty ve vsi dohromady, které patřily témuž pánovi. V 16. stol. je to však stálý a neměnitelný úrok, který sedlák platil pánovi, čili věčný plat poddaného. Proto brzy upouštěli páni od odúmrti a dávali poddaným právo, že bezdětní mohli odkazovati půdu i jiným příbuzným. Tak to učinil zvláště jmenovaný již Vilém z Pernštejna r. 1498, když vydal listinu rušící právo odúmrti na některých statcích a vsích svého panství.[49]

Podle této listiny mohli děditi nejen příbuzní, ale i nepříbuzní, kromě osob duchovních, ale dědic musil zůstati s celým dědictvím na panství. Kšaft čili poslední vůli měl poddaný dělati v přítomnosti rychtáře a konšelů. Později k tomu stačili i jiní věrohodní lidé nebo dokonce panský úředník. Tak mohla býti poslední vůle právoplatně sepsána i v panské kanceláři.

Když hospodář zemřel, musili svědci do 4 neděl přijíti k vrchnoporučenskému úřadu (na panskou kancelář) a dosvědčiti platnost poslední vůle. Potom byla teprve oznámena dědicům a současně zapsána do knih. (Takové kšafty jsou uvedeny u popisů některých chalup). Jmění nedospělých dětí musilo býti řádně zajištěno.

Když však hospodář zemřel bez kšaftu, bylo povinností rychtáře a konšelů, aby hospodářství neupadalo, aby za přítomnosti panského úředníka bylo hospodářství správně odhadnuto a aby byly dobře propočteny podíly dětí a vdovy. Nejstarší syn se mohl ujmouti statku teprve, když byl dospělý. Potom se stal dodržovatelem a také poručníkem nedospělých svých sourozenců. Jim také splácel podíly. Za nezletilého syna vedl hospodářství poručník, někdy také jen vdova, případně její druhý manžel.

Jestliže někdy zemřel nedospělý sirotek, dědili jeho podíl ostatní sourozenci spolu s matkou. Zemřeli-li všichni sourozenci – jak se někdy stávalo za větších epidemií – dědila jejich podíly matka. Jestli nebyl nikdo z rodiny na živu, dědili pokrevní příbuzní.

Otázka dědictví se stávala složitou, jestliže měl děditi po bratru či sestře nebo matce sourozenec, který byl v té době ženat, měl děti, ale sám již byl mrtev. Potom dědili jeho podíl členové jeho rodiny.

Na panství rychnovském platilo v té době německé právo magdeburské a podle něho ujímal dědictví otcovo nejmladší syn, jak lze nalézti v některých zápisech v gruntovních knihách. Podle něho také po nezletilých (a zemřelých) dětech dědila matka, třebaže toto ustanovení nebylo vždy dodržováno.

Jinak se řešilo dědictví, jestliže hospodář neudělal poslední vůli a když po něm zůstala bezdětná vdova. Pak dědila vše ona. Provdala-li se znovu a zůstala na panství, zůstal jí také majetek. Jestliže se však po sňatku z panství odstěhovala, propadl její majetek pánovi (připadl do panského majetku jako odúmrť).

V panských nařízeních nalézáme i stati o prodeji majetku poddaných. Poddaný měl sice zaručeno právo volné disposice se svým majetkem, což znamenalo, že mohl prodati celý svůj majetek nebo jen jeho část, nebo že ho mohl zastaviti, ale jedině se souhlasem pána. Proto musil vždy dříve takový svůj úmysl oznámit vrchnosti. Dělalo se to proto, aby si mohla vrchnost zjistiti, jestli jmenovaný kupec by byl dobrým hospodářem a jestli by také mohl ihned po převzetí dále hospodařiti.[50] Na tom měl zájem nejen pán, ale i celá ves, protože všem sousedům prospívalo, když „mohl býti práv všem svým povinnostem“.

Prodával-li poddaný svůj majetek proto, že chtěl odejíti z panství, musil míti v pořádku všechny své povinnosti, což znamenalo, že musil míti zaplaceny všechny své dluhy i platy své vrchnosti.[51]

Truhla na újezdecké listiny z panské kanceláře, dnes
            na chodbě zámku v Rychnově.

Truhla na újezdecké listiny z panské kanceláře, dnes na chodbě zámku v Rychnově.


Dluhy směl dělati poddaný jen s vědomím a souhlasem svého pána. Na panské kanceláři byly dluhy zaznamenávány a pilně se toho dbalo, aby hospodářství jednotlivých poddaných nebyla předlužena. Za předlužení hospodářství se považovalo, jestliže celkový dluh váznoucí na onom hospodářství byl větší než dvě třetiny jeho ceny. Při tom bylo zakázáno vypůjčovati si peníze z cizího panství právě tak jako půjčování a zaručování se na cizí panství.

Z toho všeho vidíme, že cena hospodářství nebyla soukromou věcí poddaného, ale jeho pána. Na její výši závisely totiž v různých dobách i různé povinnosti poddaného k pánovi, případně k státu. Cena statku se tedy dotýkala zájmů pánových, ale také celé vsi. Proto při různých příležitostech provádělo vesnické právo veřejné „šacování“ (oceňování) všech selských gruntů. Dělalo se to se souhlasem pánovým a za jeho přítomnosti, nebo alespoň za přítomnosti jeho zástupce. K takovému „šacunku“ se vždy volila doba, kdy nastala na některém gruntu změna, jako na př. při změně výměry půdy (ať to byl prodej nebo koupě polnosti), nebo když stavení zcela či zčásti vyhořelo a pod.

Když předával hospodářství otec synovi, byla šacovní cena dodržována, jestliže ji panský úřad nezměnil novým „šacunkem“ (odhadem). Také když bylo hospodářství předáváno buď na čas nebo na trvalo někomu jinému, neměnívala se šacovní hodnota statku. Nastupující hospodář dával obvykle jen zálohu na trhovou smlouvu, která připadla buď odstupujícímu hospodáři nebo se skládala na úhradu některých povinností, na př. na dluhy. Ty přejímal současně s koupí nový hospodář. Zbytek trhové smlouvy a ceny se splácel ročními splátkami. Tomu se říkalo „plat na purgrecht“ nebo „purgrechtní peníze“, ale také „placení v roky“.

Půda, obdělávaná hospodáři jedné vsi, tvořila společný celek. Ten vlastně patřil celé vsi. Vedení vsi pak mělo povinnost starati se, aby všichni hospodáři na této vesnické půdě dobře hospodařili. Tato společná půda, která patřila vsi se nazývala „veské dědiny“ a říkalo se jí také rustikální půda na rozdíl od půdy, která patřila panství a nazývala se panská čili dominikální. Stalo-li se, že pán zabral rustikální půdu, aby ji obdělával ve své režii, což znamenalo, že ji připojil k svému dvoru (popluží), nazývala se taková půda zcizený rustikál. Takovou půdu musil pán koupiti čili zciziti trhem. Při tom byl roven poddaným. Bývaly z toho časté spory mezi pánem a poddanými.

Všechen pozemkový majetek poddaných byl zapsán v t. zv. gruntovních knihách (jinak nazvaných purkrechtní registra). Do nich byly zapisovány všechny převody gruntů, rozdělování dědických podílů, dluhy, které přejímal nový hospodář, kupní smlouvy, splátky podílů, smlouvy zástavní i postupní a také výměnky. Někdy (zvláště později) se tyto gruntovní knihy rozdělovaly a tím se panské knihy přizpůsobovaly knihám městským. Pak se do jedněh zapisovaly jen převody gruntů a ve výtahu podmínky jiných smluv než trhových, do druhých ostatní smlouvy, do třetích kšafty (knihy kšaftovní) a do čtvrtých byly zapisovány dluhy. Základem však byly vždy gruntovní knihy rustikální (knihy převodů selského majetku, patřícího vesnici) a knihy dominikální (obsahující převody majetku panského v selských rukách).

Po válce třicetileté

Základem panské pravomoci (vrchnostenských úřadů) zůstalo i po válce třicetileté to, co platilo před válkou a co přibylo během války, t.j. mezi rokem 1618, resp. 1620 až 1648. Po r. 1648 však přibylo panské správě práce, která souvisela se vzrůstem panského hospodářství, vedeného ve vlastní režii u četných nových dvorů, které vznikaly ponejvíce z opuštěné selské půdy a ze zakládání různých průmyslových podniků.

Za třicetileté války a i po ní nastalo veliké vylidnění vsí. Mnoho lidí bylo vybito, ale ještě více jich uteklo do Slezska a Polska, když nechtěli zapříti víru otců svých (protestanté, Čeští bratři). Poněvadž náš kraj a s ním i Bílý Újezd byl z největší části nekatolický, (kostel v Bílém Újezdě byl nekatolický od r. 1420–1628) bylo vylidnění veliké. Mnoho stavení zpustlo a shnilo (stavení byla dřevěná), mnoho jich bylo vypáleno a pobořeno, z největší části hordami žoldnéřů, kteří se potulovali krajem ať bez vedení či jako pomocníci reformačních komisí. Nedivme se proto, že v první poválečné farské matrice, kterou dne 29. června 1663 založil farář Ferdinand Vostárek, nalézáme soupis všech dospělých, kterých je v Újezdě jen 35 a v Roudném 14.

Vrchnosti se sice snažily, aby co nejdříve vyplnily citelné ztráty svých poddaných, ale mnoho to nepomáhalo. Jestliže se kdekoliv objevilo prázdné hospodářství a nevrátil-li se jeho majitel do šesti neděl, hleděla je vrchnost osaditi novým majitelem. Ale ani to neznamenalo příliv nových osadníků, neboť protireformační ráz doby vydává poddané zcela do moci vrchnostenských úřadů, neboť pán je neomezeným vládcem na svém panství, je podporován státem, panovníkem, vojenskou mocí a také vydatným působením církve.

Za těchto poměrů bylo vydáno nařízení o soupisu poddaných z 3. května 1651 podle panství. Soupisy ty jsou velmi podrobné, neboť obsahují všechny osoby od dětí počínaje. Jedinou jejich nevýhodou je, že nejsou od sebe oddělena stavení ba ani vsi a tak nezbývá, než abychom si pomohli jednak soupisem berní ruly z r. 1654 nebo o dvanáct let později sepsaným seznamem dospělých z první farské matriky. Soupis poddaných však nám ukazuje i zaměstnání, stáří obyvatel a nakonec tři rubriky, velmi důležité pro poznání způsobu zápisů a náboženských poměrů té doby: v první rubrice je označeno, zda zapsaný je katolík, v druhé a ve třetí zda je nekatolík a to nejprve je-li nekatolík bez naděje na přestup, a nakonec, je-li u něho naděje na přestup.

Na základě těchto zápisů bylo asi v celém našem kraji přikročeno k následným protireformačním opatřením a následkem toho došlo k novému opouštění půdy. Tak najdeme v soupisech mnoho jmen, která se však již neopakují v berní rule, která je jen o tři roky pozdější.

Protože soupisy poddaných jsou velmi poučné, uvedeme jejich doslovné znění.

Soupis poddaných podle nařízení ze dne 3. května 1651 [AMV – SM R 109/45]

Notul: Panství černíkovického a v něm nalézající se lidé.

Panství Černíkovice:

Ich Heinrich Graft v. Lamersdorf, Freiher zu Tschernikowitz, auf Rattborž – (zčešťuji) činím známost toho, kteří lidé jsou na mém panství Černíkovice [fol. 2] :

 • Heinrich Graft v. Lamersdorf, svob. pán51 r.katol.
  Marie Anna Christina, roz. Wytin, jeho žena32 r.katol.
  Barbora, dcera12 r.katol.
  Ludmila, dcera11 r.katol.
  Leopold Vilém, syn10 r.katol.
  Kateřina, dcera7 r.katol.
  Karel Václav Wolfgang, syn1 r.katol.
  Sibilla, hraběnka, sestra46 r.katol.
  Antonín, hrabě25 r.katol.

Potom následují obce [fol. 11] Hroška, Aujezd, Roudný. Fol. 11–13 obsahuje jména nevyskytující se v Bílém Újezdě a jsou to jen obyvatelé Hrošky. V polovině strany (fol.) 13 začínají již obyvatelé Újezda:

Václav Dráb, rolník71 r.katol.
Kateřina, jeho žena30 r.nekat. s nad.
Magdalena, dcera5 r.nekat. s nad.
Zuzana, dcera3 r.ne s nad.
Mariana, dcera4 r.ne s nad.
Jan Mikšička, čeledín18 r.ne bez nad.
Jan Kračmerů, pohůnek16 r.ne bez nad.
Jiří Jezvita (?), pohůnek18 r.katol.
Dorota Černýho, služka16 r.ne bez nad.
Ludmila Sopoušková, služka16 r.ne bez nad.
Dorota Grigarová, u krav53 r.ne s nad.
Mariana Jiroušková, pasačka krav12 r.ne s nad.
Jakub Mlejnků, domkář30 r.ne bez nad.
Dorota, jeho žena28 r.katol.
Magdalena z panství Lichtenštejnského, dcera7 r.ne s nad.
Kateřina, dcera2 r.ne s nad.
[fol. 13 pv]
Mikuláš Vrabec, rolník50 r.ne s nad.
Dorota, jeho žena40 r.ne s nad.
Václav, syn20 r.ne s nad.
Anna, dcera18 r.ne s nad.
Mariana, dcera15 r.ne s nad.
Kateřina, dcera12 r.ne s nad.
Jan Kučera z panství Lichtenštejnského, domkářbez udání letne bez nad.
Alžběta Holoubková, zahradnice51 r.ne s nad.
Jiří, syn20 r.ne s nad.
Anna, dcera10 r.ne s nad.
Matěj Klem, zahradník26 r.ne bez nad.
Kristina, jeho žena24 r.ne bez nad.
Jan Klem, tovaryš18 r.ne bez nad.
Adam, tovaryš13 r.ne bez nad.
Mariana, pasačka krav8 r.ne bez nad.
Dorota Klemová, služebná30 r.ne bez nad.
Mariana Kašparová, domkářka40 r.ne bez nad.
Mikuláš Nováček, domkář24 r.ne bez nad.
Dorota, jeho žena25 r.ne bez nad.
Jiří, syn4 r. 
Mariana, dcera1 r. 
Jakub Holub, domkář30 r.ne s nad.
Kateřina, jeho žena30 r.ne s nad.
Jan, syn5 r. 
Jiří, syn3 r. 
Jakub, syn1 r. 
Anna dcera7 r. 
Jiří Klem, zahradník20 r.ne bez nad.
Zuzana, jeho žena20 r.ne bez nad.
Anna, dcera1 ½ r. 
Jan, syn¼ r. 
Jiří Schneider ze Skalky, tovaryš14 r.ne bez nad.
Jan Špaček, zahradník30 r.ne bez nad.
Dorota, jeho žena20 r.ne bez nad.
Martin, syn7 r. 
Kateřina, dcera6 r. 
[fol. 14]
Tobiáš Tobšů, ?14 r.ne s nad.
Magdalena, dcera (čí ?)2 r. 
Mikuláš Vojtištil z Rychnova, domkář30 r.ne bez nad.
Jan z panství Lichtenštejnského, domkář45 r.katol.
Dorota, jeho žena z téhož panství24 r.katol.
Jan, syn z téhož panství11 r.katol.
Zuzana, dcera z Rychnova2 r.katol.

Soupis poddaných [AMV č. 24 SM R 109/45 Hradecko-Bydžovsko]

Panství Ještětice (celá tato část je psána česky):

Já Jan Jiří Wostroměřský z Rokytníka a na Ještěticích, přiznávám se, že na statečku mém Ještětickém tyto vedle mě psaného, osoby a lidi se vynacházejí [fol. 1]:

Jan Jiří Wostroměřský z Rokytníka38 r.katol.
Kateřina Ligharda Wostroměřská, roz. Dobřenská z Dobřenic, manželka47 r.katol.
Při osobě mé zůstávající:
Jiří Wostroměřský, strejc20 r.katol.
V službě pak při mě zůstávající:
Martin Kupců, poddaný, lokaj30 r.katol.
Dorotka, poddaná, jeho manželka24 r.ne s nad.
Jíra Škopů, poddaný, štolba16 r.ne s nad.
Jan Macháňů, poddaný, pachole12 r.ne s nad.
Při manželce mé zůstávající:
Kateřina z Vlkánova25 r.katol.
V službě pak při ní zůstávající:
Anička, poddaná, děvečka20 r.katol.
Kateřina, poddaná, děvče13 r.ne s nad.
též Kateřina, poddaná, děvče12 r.ne s nad.
Mandalena, poddaná, kuchařka24 r.ne s nad.
[Fol. 2]
Při dvoře mém ještětickém ve službě zůstávající:
Jan Vokročil, poddaný, šafář56 r.(neudáno)
Václav Chronovský, poddaný, kočí26 r.
Václav Kregor, poddaný, pacholek27 r.ne s nad.
Jan Martinků, poddaný, pacholek24 r.ne s nad.
Martin Machů, poddaný, pohůnek16 r.ne s nad.
Pavel Niemců, poddaný, pohůnek15 r.ne s nad.
Jan Niemec, svobodný, pohůnek17 r.ne s nad.
Jan Bruna, poddaný, vovčák14 r.ne s nad.
Dorota, poddaná, šafářka50 r.ne s nad.
Anna, poddaná26 r.ne s nad.
Kateřina, svobodná, děvka20 r.ne bez nad.
Běta, poddaná, děvka22 r.ne s nad.
Kateřina, skotačka, poddaná16 r.ne s nad.
Při dvorečku mém oujezdeckém zůstávající:
Anna Vohražilka, poddaná, šafářka50 r.ne s nad.
Anna, poddaná, děvka20 r.ne s nad.
Běta, poddaná, skotačka13 r.ne s nad.

Potom následují jména lidí v Ještěticích až do poloviny folia (listu) 3. Ten pak pokračuje:

Ve vsi Aujezdě:

Jan Jiruška, poddaný, chalupník35 r.katol.
Kristina, poddaná, manželka26 r.katol.
Václav Martinků, poddaný, chalupník22 r.ne s nad.
Lidmila, poddaná, manželka40 r.ne s nad.
Jan Pankl, poddaný, krčmář45 r.ne s nad.
Kristina, poddaná, manželka35 r.ne s nad.
Manda Krupičková, podd. podruhyně45 r.ne s nad.
Kateřina Pavlová, podd. podruhyně41 r.ne s nad.

Soupis poddaných panství Opočno [AMV SM R 109/45 č. 40].

Titul je honosný podle velikosti a bohatství opočenského panství. Zní:

Popsání lidí živých při zámku, na městech, městečkách, vesnicích, mlejnech a dvorcích na panství Jeho Excellence atd Pana Pana Generál feldmaršálka, hraběte Colloredo opočenského 2. máje 1651. [fol.1.]

Já, Enoch Clemens Wratislavský, Jeho Excell. (titul) Pana pana Generál-feldmaršálka hraběte Colloredo, hejtman panství opočenského. Přiznávám se, že na témž Jeho Excell. mně k správě svěřeném panství opočenském tyto níže psané osoby a lidi zejména psané se nacházejí, jakž dále popsání následuje. [fol. 2]

Totiž:

(následuje soupis, počínající rodinou Clementa Vratislavského, jako hejtmana panství. Teprve na fol. 34 nalézáme obyvatele Újezda, kteří patřili pod panství opočenské)

Lukáš Hotýš, sedlák, kostelník40 r.ne bez nad.
Dorota, manželka20 r.ne bez nad.
Kateřina, dcera16 r.ne s nad.
Lukáš, syn7 r.ne s nad.
Mikuláš, poddaný, pacholek16 r.ne s nad.
Václav, podruh40 r.ne bez nad.
Anna, jeho žena56 r.ne bez nad.
Jan Šiftár (?)30 r.ne bez nad.
Manda, jeho žena25 r.ne bez nad.
Jan, syn3 r.ne s nad.
Jiřík, syn1 r.ne s nad.
Anna, podd. děvka18 r.ne s nad.
Vávra Starý, podruh87 r.ne bez nad.
Kateřina, jeho žena27 r.ne bez nad.
Jiřík, syn20 r.ne bez nad.
Barbora, dcera13 r.ne s nad.
Martin, syn6 r.ne s nad.

Ve stol. 17.–19. se velká většina panských úřadů poněmčila a bylo v nich zavedeno v základě německé úřadování. Styk s českými poddanými, kteří německy neuměli, udržoval se z praktické nutnosti stále český. Na rychnovském panství také byla jakousi úřední řečí němčina, ale vedle ní se používalo češtiny. Při tom však nejen němčina, ale i čeština byly ubohé. Většina úředníků na panství byla jistě původu českého, jak o tom svědčí jejich jména, chybělo jim však jazykové vzdělání.

K němčině se přiklonila téměř pravidlem všechna větší panství, kdežto drobní šlechtici zůstávali věrni češtině. Vidíme to hned na právě uvedeném soupisu poddaných. Velké panství černíkovické Heinricha Grafta (jinde psáno Craft nebo Kraft) a k tomu císařského důstojníka a Němce bylo německy vedeno právě tak jako rozlehlé a bohaté panství opočenské generál-feldmaršálka hraběte z Coloredo. Naproti tomu Jan Wostroměřský z Rokytníka, nevoják a člen drobnější české šlechty zachovával věrnost jazyku českému.

Do tohoto seznamu poddaných však zasáhly krutě protireformační snahy a to v neprospěch pánů. V té době převládal názor, že český člověk poddaný je kacíř a rebel a že je nutno všemi prostředky přidržeti ho k povinnostem, kontrolovati jeho život a to nejen hmotný ale i duchovní. To učinilo z vrchností a vrchnostenských úřadů pomocníky všech protireformačních počinů církevních a panovníkových. Jaký tedy div, že mnoho hospodářů opustilo svůj majetek a odstěhovalo se nebo dokonce uteklo do Slezska, kde vládla náboženská tolerance.[52]

Také panské hospodaření se po třicetileté válce velmi změnilo. V první polovině 17. stol. nastává na rychnovském panství nastolení nové vrchnosti téměř současně s nastolením habsburského absolutismu, začíná velký a násilný přerod náboženských poměrů, který nejkrutěji zasáhl právě naše kraje. Opuštěná hospodářství musí převzíti panství a tím stále více klesá pánův příjem v podobě různých platů poddaných. Tak na př. ke konci 16. stol. byl na území rychnovského panství pouze dvůr v Dubně, ale přibylo jich za necelých sto let ještě několik a stále jich přibývalo. Při tom byla velká většina jejich půdy původu rustikálního. Proto si pomáhala vrchnost podporováním obchodu krčmářského, neboť platy z krčem vedle příjmů ze dvorů byly největšími finančními podporami vrchností. Bohužel nemáme zpráv o zdejší krčmě, při níž byl i krám masný a potravinářský. V zachovaných zápisech nalézáme, že majitel krčmy a šenku pálení byl povinen odebírati pivo i kořalku z pivovaru nejprve solnického a potom z rychnovského. Byl také podle smlouvy povinen pilně si šenku hleděti, dávati spravedlivou míru domácím i cizím, nalévati pouze do džbánků cejchovaných ve vrchnostenské kanceláři, „by tudy lidé odvráceni nebyli, nýbrž více se přitahovali a aby přespolní i domácí lidé potřebným přichráněním, truňkem, jídlem, obrokem a dobrou maštalí zaopatřeni býti mohli“. (Tak měli být lákáni noví obyvatelé do vsi a usedlí tu přidržováni). Bylo však pamatováno i na snahy protireformační, neboť podle smlouvy má šenkýř jako katolický křesťan i jeho rodina i čeládka zachovávati Boží přikázání. Krčma tehdy měla postavení selského gruntu, avšak s povinnostmi šenkýře, a bez roboty. Přecházela s otce na syna. Z platů se platila pouze dávka z masného krámu.

Za tři roky po vydání nařízení o soupisu poddaných byl dán rozkaz o soupisu obyvatelstva a jeho majetku, jako základ pro výpočet berní. Proto se tomuto soupisu říká berní rula. Stalo se tak r. 1654. (Také se jí říká berní rolle).

V porovnání se soupisem poddaných nalézáme, jak byl Bílý Újezd vylidněn v době právě uplynulých tří let.

Berní rula z r. 1654 pro Bílý Újezd zní:

Berní rolle – č. 12 z r. 1654 (fol. 1035–49), kraj hradecký, stav panský.

Panství černíkovický.

Majitelem byl pán Hendrych Craft z Lamersdorfu.

Aujezd, ves z dílu panství Černíkovickýho:

Sedláci:

 • Václav Dráb, drží druhý grunt – má 67 strychů polí, osívá na zimu 21 strychů, na jaro 21 strychů. Chová 6 koní, 8 krav, 9 jalovic, 19 ovcí a 2 svině.

 • Mikuláš Vrabec má 60 strychů rolí, z nichž osívá na zimu 15 strychů, na jaro 15 strychů. Potahů má 3 koně, dobytka 6 krav, 7 jalovic, 7 ovcí a 2 svině.

Aujezd z dílu statku Ještětického (Jana Jiřího Vostroměřského z Rokytníka):

Chalupníci:

 • Daniel Rogel, má rolí 10 strychů, osívá na zimu 3 strychy, na jaro 2 strychy. Má 3 krávy, 4 jalovice.

 • Václav Martunků má rolí 8 strychů z nichž osívá na zimu 3 strychy, na jaro 1 strych. Má 3 krávy, 2 jalovice, 2 svině.

 • Pavel Keller má 8 strychů – nově osívá z r. 1653 0,45 strychů.

Zahradníci:

 • Jan Giruška – má 2 krávy, 1 svini.

 • Jiřík Maczelnik – osívá 0,45 strychů, má 2 krávy, 2 jalovice a 1 svini.

 • Pavel Niemců – má 2 krávy, 2 jalovice.

K panství opočenskému, náležejícímu hraběti z Colloredo:

 • Lukáš Hotýš, sedlák, má 30 strychů rolí, osívá na zimu 9 strychů, na jaro 9 strychů. Potahů má 5 koní, dobytka 5 krav, 2 jalovice, 1 svini.

 • Jan Šiftar, chalupník, má 8 strychů rolí, osívá na zimu 1,1 strychu, na jaro 1,1 strychu, žádný potah, 2 krávy, 3 jalovice, 2 svině.

Ves Roudný: role prostřední.

 • Matěj Sláma – rolí má 11 strychů, osívá na zimu 4 strychy, na jaro 2 strychy. Potahy 4, krávy 2.

 • Kašpar Drašnar – rolí má 8 strychů, osívá na zimu 2 strychy, na jaro 2 strychy; potahů má 2, krávy 1.

 • Jakub Holub – rolí má 7 strychů, osívá na zimu 1,2 strychu, na jaro 1 strych; potahy má 2, krávu 1.

 • Jan Špaček – rolí má 5 strychů, osívá na zimu 1,1 strychu, na jaro 1,1 strychu; potahy má 2, krávy 3.

 • Mikuláš Novák – má rolí 10 strychů, osívá na zimu 1,2 strychu, na jaro 1,2 strychu; potahy má 3, krávy 2.

Tento malý stav obyvatelstva se však postupně zvětšuje a tak v r. 1663 při založení farské matriky zapisuje do ní farář Ferdinand Wostarek 35 dospělých v Újezdě a 14 v Roudném. Jsou to:

V Bílém Újezdě:
Martin NovákJan Koubek
Jiří KovářJan Pátek, rychtář
Jiřík JiroudTobiáš Pátek (kantor)
Václav DrábVít Víteček
Mariana KöhlerováJan Klem
Jiřík Mládek (kovář)Anežka Malovaná
Jan Voženílek (jinak Mynář)Jan Drašnar
Václav RozumJiřík Hlaváček
Tomáš KauckýVáclav Kubec
Jen Březina (kovář)Václav Vacek
Jiřík MojžíšDorota Mojžíšová
Jan RyberskýJan Chaloupka
Jan SynáčekJan Janda
Václav ŠafářJiřík Vrabec (kantor)
Václav BiruškaKarel Plištil (kovář)
(snad Jiruška)Václav Martinec
Jan PetříkVáclav Drašnar (malíř)
Jiřík PřibylDaniel Pola (kovář)
 
V Roudném:
Martin HůlkaJiřík Nováček
Jiřík VítečekJakub Holub
Jan ŠitinaVít Hlaváček
Vít KociánVáclav Kubec
Jan BartákMikuláš Rozum
Tobiáš ZadinaJan Štěpánek
Jiří ŠtěpánekVáclav Štěpánek

Na malý stav poddaných ve vsi měly nesporně také velký vliv právní poměry té doby. Zájem pánovy pokladny a jeho libovůle byly uplatňovány i v soudnictví. Třebaže panské (patrimoniální) úřady byly podle zemského nařízení při stížnostech poddaných povinny v pochybných případech dotázati se apelačního soudu v Praze, vrchnosti to svým úředníkům zakazovaly. Poddaný neměl proti pánově libovůli žádné ochrany, ani proti panským úředníkům. Nedivme se, že se množily stížnosti poddaných vedené přímo k apelačnímu soudu nebo dokonce přímo k panovníkovi. Zásahy vrchností však dokázaly, že r. 1680 bylo císařským patentem pod trestem zakázáno, aby se poddaní obraceli se svými stížnostmi proti vrchnostem a jejich úředníkům přímo k panovníkovi. Jejich povinností bylo obrátiti se nejprve o pomoc na krajského hejtmana, který měl stížnosti vyslechnouti, vyšetřiti a po vyslechnutí vrchnosti a jejích úředníků zjednati nápravu. Při tom však bylo krajským hejtmanům nařízeno, aby dozírali na ty, kteří poddané bouřili a spisovali jim bezdůvodné stížnosti. Hejtmané však byli obyčejně sami vrchnostmi v kraji tom usedlými a proto dbali většinou zájmu a prospěchu vrchností. Později byly sice činěny pokusy o úpravu soudnictví nad poddanými, ale poddaným se nikdy neulevilo a právní jejich ochrana se nezlepšila. Teprve tereziánská doba snažila se o odstranění krutých trestů a žádala po vrchnostech, aby pro soudnictví volily zkušené a práva znalé úředníky.

R. 1788 byl vydán dvorský dekret, podle kterého směl pán vykonávati soudní pravomoc pouze tehdy, když prokázal k tomu způsobilost, kterou předepisoval všeobecný soudní řád. Jinak musil svěřiti vykonávání soudní pravomoci zvláštním úředníkům, t. zv. justiciárům, kteří byli zkoušeni vrchním apelačním soudem. Při tom bylo vrchnostem zakázáno jakékoliv zasahování do výkonu jejich moci. Justiciárové však byli placeni panskou pokladnou a tak se často neubránili vrchnostenskému vlivu. Neutěšený tento stav trval až do r. 1848.

Kromě soudní pravomoci byla to i berní pravomoc vrchností, která dávala panským úředníkům příležitost k útlaku poddaných. Vrchnosti také prováděly nařízení o dodávání předepsaného počtu rekrutů nebo reluta za ně, o dodávkách naturálií a koní pro vojsko. V tom velmi často rozhodovala libovůle panských úředníků místo práva a spravedlnosti.

Vrchnosti často přicházely o své poddané i v době tereziánské, protože v té době svými udáními nekatolických poddaných způsobovaly, že poddaní byli z náboženských důvodů trestáni nejen tělesně, ale i vězením a přidělováním k pevnostním pracím, ba dokonce bývali vypovídáni do Uher a Sedmihradska. Teprve r. 1781 toleranční patent Josefa II. zastavil nejhorší pronásledování (třebaže nezabránil trestům a kontrole panských úřadů ještě na počátku 19. stol.). O formování duše poddaných rozhodovala vrchnost s církví i v oboru školské výchovy a vzdělání.

Uspořádání vnitřní správy vrchnostenských úřadů se různilo podle množství hospodářských podniků a podle velikosti panství. Hlavou úřadu byl pán. Zastupoval ho však vrchní úředník. Tomu k ruce byl písař. Písařů bývalo několik podle úlohy, kterou vykonávali. Bývali písaři důchodní, obroční, polesný, kontribuční, sirotčí, kancelářský atd. Časem se pro zkrácení titulu vynechávalo slovo „písař“. Panští úředníci pak měli ku pomoci různé zřízence.

Víko újezdecké truhlice s intarsiií: hvězdou a nad ní
            nápisem AVGEZD (Aujezd).

Víko újezdecké truhlice s intarsiií: hvězdou a nad ní nápisem AVGEZD (Aujezd).


Po válce třicetileté začínala rychnovská vrchnost v ohledu svého úřednictva hodně opatrně a skromně, jak ostatně odpovídalo nejen době, ale i majetkovým poměrům vrchnosti. R. 1651 byl v čele panské správy místopurkrabí Matěj Hlaváček. Kromě něho úřadoval v panské kanceláři, která byla ve starém zámku u nynějšího pivovaru, důchodní (písař) Kryštof Vilém Rychnovský a obroční Jiřík Kunvaldský. Tam měli k ruce kancelářské pachole Matěje Želízko. Majitelem panství byl tehdy František Karel Liebštejnský z Kolovrat. Jeho listovním písařem byl Václav Hartulen. Obroční byl ze svobodného stavu, ostatní byli: komorník, lokajové, pážata, trubač vorrajt, maštalíři, štolba, kočí, kuchaři a kuchtík. Ženské služebnictvo bylo: klíčnice, chůva, bába Kateřina, vdova Eva a 4 děvečky.

Úřad místopurkrabího po Matěji Hlaváčkovi byl změněn na titul hejtmana, kterého někdy nazývali také hospodářským hejtmanem. R. 1664 byl jím rytíř Vilém Bukovský z Hustiřan a na Hoděčíně. R. 1671 byl hejtmanem Bartoloměj Baur, 1672 Jan Boleslavský, v letech 1687–99 rytíř Adam Fridrich Audrcký z Audrce, 1706 vladyka Matěj Dejmek. R. 1720 nalézáme u této funkce nový titul: administrátor panství. Byl jím Jan Václav Schmidt, svobodný pán von Schmieden. Byl nadřazen hospodářskému hejtmanu, kterým byl tehdy Matyáš Dejmek, snad týž jako r. 1706 a v letech 1735 až 1740 Ferdinand Tesánek.

Rokem 1753 začíná se užívat titulu direktor, kterého se vedle názvu „vrchní“ používalo do r. 1848. Prvním direktorem byl František Popeláč, r. 1756 byl jím Jan G. Hájek, 1780–97 Frant. A. Schindler. R. 1799–1801 František Klíma, který byl zprvu nazýván „vrchního ouřadu místodržící“, 1802–07 Ferdinand Bauer a v téže době také Josef Drtina. R. 1802 se v této hodnosti vystřídali ještě dva: Pavel Koblinger a Jan Hradil, který tento úřad zastával ještě r. 1827. Posledním byl Josef Špirk.[53]

Z kontribučních písařů se zachovala jména: Norbert Ant. Pilati v r. 1780–94, Antonín Gottwald (1795–98), Filip Jan Teichtl (1799–1805), Tomáš Novotný (1806), Antonín Presler (1807), Josef Tomášek (1815–25), Jan Ant. Paichmann (1820–22).

Z důchodních uvádíme: Jiří Václav Pivec (1691 až 1699), v r. 1674 je uváděn jako pojezdný. Václav E. Lettinger (1780–85), Josef Knížek (1791–97), Stahlmajer (1800), Pavel Koblinger (1802) a r. 1807 jako direktor a Jan Seehák kolem r. 1848, později ředitel panství.[54]

Z obročních jsou to: Jan Hájek (1662), Kryštof Šmíd (1676), Tobiáš Pajker (1699).

Z kancelářských Karel Frant. Engster (1699), ze sirotčích Josef Pelikán (1800), který byl před tím v letech 1793–97 aktuárem, a Hůrka (1840).

Prvním justiciárem byl asi Antonín Schrödel (1784), pak Ignác Blažek (1792), Josef Rörich (1800), Vorel (1817–27), A. G. Koráb (1840).

Aktuár Antonín Schrödel (1785) je před tím justiciárem, Josef Pelikán (1793–97), Josef Šoustal (1806), Procházka (1812–25); pokladník Josef Mikula se uvádí v l. 1794.

Zdá se, že na panství nebyla vždy všechna místa úřednická obsazena, protože najdeme v zápisech, že táž osoba podepisovala různá akta pod různým titulem (na př. jeden spis jako aktuár a druhý jako sirotčí).

Padesát let po berní rule, t.j. r. 1714 vzniká soupis obyvatelstva vsí. Je to Tereziánský katastr z r. 1714 [Sign. AZČ – TK 23–1].

V něm a dále v jeho doplňku Příznávací tabelle poddaných z téhož roku nalézáme podrobnější a přesnější zprávy o dvorech a čeládce. Opakuje nejprve zápisy z berní ruly a doplňuje je podle nového stavu. Výpis její zní doslovně:

Tereziánský katastr

Oujezd z dílu panství Černíkovickýho:

Sedláci:

 1. Václav Dráb – 67 strychů §), stavení shořelé.

 2. Mikuláš Vrabec – 60 strychů §).

  §) Tyto role jsou dílem mezi dolej stojící v nově vzdělané jakož také i dílem mezi některý starý chalupníky rozdělený, ostatní pak milostivá vrchnost k ovčínu aujezdeckýmu užívati ráčí.

Item z dílu Ještětického:

Chalupníci:

 1. Daniel Rogl – nyní Václav Šafářů, 10 strychů.

 2. Václav Martinků – nyní Jan Rozum st. – 8 strychů.

 3. Pavel Kheller – nyní Jan Ryberský – 8 strychů, na ní Dorota vdova.

V nově přibejvají a užívají díl rolí od těch pustých statků Drabouského a Vrabcovskýho, totiž:

 1. Jindřich Kubec

 2. Václav Rozum

 3. Václav Buryška

 4. Jiří Mlynářů

 5. Eliáš Kunc

 6. Jiří Voženílek

 7. Mariana Vacková

 8. Jiřík Pavlů

Zahradníci – staří hospodáři:

 1. Jan Giruška – nyní Václav Koubek

 2. Jiřík Maczelnik – nyní Jan Chaloupka

 3. Pavel Němců – nyní Jiří Štouda

V nově přibyli:

 1. ––– Dominik Plašl

 2. ––– Jiří Petřík

 3. ––– Daniel Pohl

 4. ––– Jan Čejbek.

Prvním katastrem panské půdy je však k tomuto Tereziánskému katastru jeho rustikální katastr – Přiznávací tabella poddaných z r. 1714 No 3c.

Černíkovice. 11.

Příloha 13. Poznámky k tomu (tereziánskému katastru) [fol. 106–117]

 • k č. 1 a 2 není skutečné.

 • „ 3. V. Šafářů, švec bez pomocníků, soukeník.

 • „ 5. vdova Ryberská Dorota, tkadlena.

 • „ 6. Jindřich Kubec, tkadlec.

 • „ 7. Václav Rozum, tkadlec.

 • „ 8. Václav Buryška, tkadlec.

 • „ 9. Jiří Mlynářů, tkadlec.

 • „ 10. Eliáš Kunc je toho času stále ve vsi Riberku, panství rychnovské.

 • „ 11. Jiří Voženílek, krejčí – nepracuje 6 let.

 • „ 12. Mařa Vacková, přadlena.

 • „ 13. Jiří Pavlů, nyní Tobiáš Pavlů, tkadlec.

 • „ 14. Václav Koubek, nyní Rozina vdova, tkadlena.

 • „ 15. Jan Chaloupka, tkadlec.

 • „ 16. Jiří Štouda, truhlář bez pomocníků, tkadlec.

 • „ 17. Dominik Plešl, řezník.

 • „ 18. Jan Petřík, tkadlec, ale již 10 let nepracuje.

 • „ 19. Dominik Pohl, kovář bez pomocníků.

 • „ 20. Jan Čejbek, řezník bez pomocníků, má hospodyni Dorotu Rozumovou, žebračku.

Ostatní bydlící:

 • Jan Šafářů, zedník bez pomocníků, v zimě přede.

 • Alžběta Štěpánková, přadlena.

 • Magdalena Mlynářová, přadlena.

 • Kateřina Mlynářová, přadlena.

 • Jan Vacek, tkadlec.

Pozn. Při tý vesnici se role též něco močálovité, ploché jako při vsi Hrošky vynacházejí. Obecní role se také při vsi Aujezdě asi pod 23 kor. nachází a pronajímají se lidem pro obživení pod plat. Schází se z nich ročně 3 kopy, kteréžto peníze na všeliké obecní vydání se obrátějí; porostliny však žádnej dokonalej les nejni, mají při tyto obci pod 18 provazcův.

Doplňky:

 • k č. 17. Dominik Plešl, řezník v Černíkovicích má nájemníka Jiří Maley, švec bez pomocníků.

Roudney, ves z dílu panství černíkovickýho. [fol. 117]

Chalupníci – staří hospodáři:

 1. Matěj Sláma – 11 strychů, nyní Jan Nováček.

 2. Kašpar Drašnar – 8 strychů, nyní Jan Rozum ml.

 3. Jakub Holub – 7 strychů, nyní Jakob Ridlo.

 4. Jan Špaček – 5 strychů, nyní Jan Štěpánek.

 5. Mikuláš Novák – 10 strychů, nyní Václav Nováček.

Z dílu panství Ještětického:

Staří hospodáři:

 1. Jan Škop – 9 strychů, nyní Václav Kheller.

 2. Václav Hlaváček – 8 strychů 2 korce, nyní Petr Synáček.

 3. Jan Matoušů – 9 strychů, nyní Václav Kos.

 4. Jan Šic – 8 strychů, nyní Václav Kubec starší.

Nově přibylí:

 1. ––– Vít Kocián.

 2. ––– Karel Jelínek.

Poznámky k tomu:

 • k č. 2. Odprodáno k chalupě Jiříka Štěpánka jak níže k spatření 2 strychy.

 • „ 4. od chalupy Jana Rozuma přikoupeno pod 2 strychy

 • „ 1. Jan Nováček, soukeník bez pomocníků, tká.

 • „ 2. Jan Rozum ml., nyní Václav Duzbaba, tesařský pomocník (v létě), tká.

 • „ 3. Jakub Ridlo, tkadlec.

 • „ 4. Jiří Štěpánek, tesař. pomocník (v létě), tká.

 • „ 5. Václav Nováček, tkadlec.

 • „ 6. Václav Keller, kovář, pracuje 10 let sám, tká.

 • „ 7. Petr Synáček, tkadlec.

 • „ 8. Václav Kos, nyní Jan Fous, tkadlec.

 • „ 9. Václav Kubec, tkadlec.

 • „ 10. Vít Kocián, tkadlec.

 • „ 11. Pavel Jelínek, dělník, tká.

Jiní bydlící:

 • Pavel Řehlo, tkadlec.

 • Václav Paštika, tkadlec.

 • Jan Keller, tkadlec.

 • Václav Štěpánek, tkadlec.

Pozn. Při tý vsi se role též něco močálovité, ploché jako při vsi Hrošky vynacházejí.

Aujezd z panství opočenského: [fol. 140]

 1. Lukáš Hotýš, sedlák – 30 strychů podacích polí na rolích vzorných, nyní v držení Jan Větvička

 2. Jan Šafář, chalupník – 8 strychů, nyní Mikoláš Kaucký.

Visitati v nově vystaveno:

 1. ––– Rozyna Luňačková

Při nynější okulární visitaci 1719:

 1. Jan Větvička, tkadlec, má 5 potahů, 5 krav, 2 jalovice, 1 prasnici.

 2. Mikuláš Kaucký, tkadlec, má 0 potah, 2 krávy, 3 jalovice, 2 prasnice.

 3. Rozyna Luňačka tká.

Pozn. Tato ves leží v rozdělení zemském respektive v 3. třídě.

Kromě těchto záznamů nalézáme v Tereziánském katastru zvláštní oddíl, který se nazývá Panský tereziánský katastr z r. 1713.[55]

Obsahuje nejprve Duchovní přiznávací tabelu, t.j. výpis příjmů farních (viz stať: kostel a fara), a Výpis všech panských polností, patřících panství černíkovickému a poplatných.

Všechna panská půda je rozdělena na 10 oddělení podle jakosti a to:

1. pole dobrá, 2. střední, 3. špatná, 4. rybníky, 5. mokřiny, 6. zahrady ovocné, 7. zahrady luční, 8. louky a pastviny, 9. lesy, 10. cesty.

Výpis tento uvádí všech 20 stavení a rozměry panské půdy jim přidělené ve strychách a jejich částech.

Tak nalézáme, že u čísla 1. a 2. nebylo panských polí, když obě čísla byla zničena a pole byla mezi ostatní chalupníky rozdělena. (Týká se to dřívějších zápisů).

Č. 3má středních rolí 1. – (strych), špatných 11.–, ovocných zahrad –.3, luk –.2 ½.
č. 4polí dobrých –.1, středních 2.–, špatných 7.–, rybníků –.3, ovoc. zahrad –.1, luk –.½.
č. 5polí špatných 6.1, ovc. zahrad –.1, luk –.1 ½
č. 6polí dobrých 2.–, středních 3.–, špatných 9.2, rybníků –.1, ovoc. zahrad –.1, luk –.2.
č. 7polí dobrých 1.1, středních 2.–, špatných 11.2, ovoc. zahrad –.2, luk –.2.
č. 8polí dobrých 1.–, středních 2.–, špatných 4.2, mokřin –.1, ovoc. zahrad –.3, luk –.1 ½.
č. 9polí dobrých 1.–, středních 2.–, špatných 13.–, ovoc. zahrad –.1, luk –.2.
č. 10polí dobrých 4.–, středních 6.–, špatných 7.3, ovoc. zahrad 1.–, luk –.2.
č. 11polí dobrých 2.–, středních 4.–, luk –.¼.
č. 12polí špatných 5.–, ovoc. zahrad –.½.
č. 13polí středních 1.–, špatných 8.–, ovoc. zahrad –.¼, luk –.1 ½.
č. 14polí špatných 1.–, ovoc. zahrad –.½.
č. 15polí špatných 1.3, ovoc. zahrad –.½.
č. 16ovoc. zahrad –.½.
č. 17polí středních 3.–, špatných 4.–, ovoc. zahrad –.1.
č. 18ovoc. zahrad –.1.
č. 19polí špatných 3.–, ovoc. zahrad –.1, luk –.½.
č. 20ovoc. zahrad –.1.

Obec má polí dobrých 5.–, středních 15.–, špatných 16.1, rybníků 2.–, mokřiny 22.–, cest 26.–.

Celkově je v Bílém Újezdě 127 strychů půd a 2 ¾ strychu vyňatých (z poplatnosti).

V Roudném je celkem 41 strychů půd a ⅞ vyňatých. Z toho k číslům:

č. 1.polí špatných 10.–, rybníků 1.–, ovoc. zahrad 1.–, luk –.1, lesů –.½.
č. 2.polí špatných 5.–, rybníků 1.–, mokřin 1.2, ovoc. zahrad 1.–, luk –.¼.
č. 3.polí špatných 7.–, rybníků –.3, ovoc. zahrad –.2, luk –.½.
č. 4.polí středních 3.–, špatných 6.2, mokřin –.2, ovoc. zahrad –.3.
č. 5.polí dobrých 1.–, středních 3.–, špatných 6.–, ovoc. zahrad –.1, luk –.½.
č. 6.polí dobrých 1.1, středních 3.–, špatných 5.2, ovoc. zahrad –.½, luk –.¾.
č. 7.polí středních 2.–, špatných 7.–, rybníků –.2, ovoc. zahrad –.3, luk –.½.
č. 8.polí středních 4.–, špatných 5.–, rybníků –.3, ovoc. zahrad –.1, luk –.½.
č. 9.polí dobrých 2.–, středních 3.–, špatných 4.1, ovoc. zahrad –.½, luk –.½, lesů –.¼.
č. 10.polí středních –.3, rybníků –.1.
č. 11.nemá panských polí.

V celku měl Újezd podle visitace z r. 1654 celkem 127 strychů polí a 26 strychů vyňatých, z čehož připadlo na pole dobrá 16.2, střední 41.–, špatná 109.2, rybníků 3.–, mokřin 22.1, ovoc. zahrad 5.2 ¾, luk –.16 ¾, cest a lomů 26.–, fictivum 216.30.

Roudné mělo podle visitace 41 strychů polí, z nichž bylo dobrých 4.1, středních 18.3, špatných 56.1, rybníků 4.1, mokřin 2.–, ovoc. zahrad 3.1, luk –.4 ½, pastvin –.¾, fictivum 96.–.

Ke dvoru újezdeckému patřilo podle visitace od č. 1 polí dobrých 17.–, špatných 3.3, od č. 2 luk 20.–, mokřin 5.– (Podle zápisu z 19. července 1700 bylo však ke dvoru panskému připojeno z Újezda od Drabovského gruntu – je v tom asi započten částečně i zašlý Vrabcovský grunt – 17 strychů dobrých polí, středních 11.5, špatných 40.3, úhorů 20.2, pastvin 15.–, luk 12.– strychů. Z nich odepsáno z Drábovského gruntu 1 strych luk. – Pozn. autora)

Pro rok 1714 má konsignace obecních rolí v Újezdě celkem 17 rolí o rozloze 23 strychy v jakosti špatné.

Panství mělo v celkovém seznamu v Újezdě (s Roudným) polí podle stavu z r. 1718–19 celkem 203.1 strychu.

Tereziánský katastr panský z r. 1726 [56]

Katastr tento přináší nové rozdělení panských půd v rukách poddaných pro Újezd a Roudné. Uvádí jméno poddaného, položení a rozlohu přidělených polí, potom celkovou rozlohu polí, luk a lesů. Zní takto:

Konsignace polí a luk a lesů 1726.

Panství Černíkovice – Aujezd.

 • Jiřík Kubec: Za humny 4 strychy 3 korce, na Hurách 11.2 – polí 16.1, luk 1 ½–.

 • Václav Rozum: Za humny 3.1, na Hurách 13.2 – polí 16.3, luk 1 ½.

 • Václav Buryška: Za humny 3.1, na Hurách 13.1 – polí 16.2, luk 1 ½.

 • Jiřík Mynářů: Za humny 3.1, na Hurách 13.2 – polí 16.3, luk 1 ½.

 • Eliáš Kunc: Za humny 1.3, pod Smrčinou 13.1 – polí 15.–, luk 1 ½.

 • Jiřík Voženílek: nad kostelem polí 6.1, luk ½.

 • Mariana Vackova: u Žabna polí 5.1

 • Jiřík Pavlů: u stavení polí 12.2, luk 1 ½.

 • Václav Koubek: u Hliníka polí –.3.

 • Jan Chaloupka: u stavení 1.–, u Hliníka –.2 – polí 1.2.

 • Dominik Plešl: u Hrošky polí 4.–

Roudné z dílu panství Černíkovického.

 • Jiřík Štěpánek: od panský polí 2.2

Jelikož byly v těch letech živelní pohromy, podali všichni rychtáři panství černíkovického žádosti k revisitační komisi z 20. července 1726, v nichž uvádějí, že rok po roku je ve zdejším kraji neúroda, tuhé zimy, takže ozimy vymrzají, v létě krupobití atd. a prosí o zmírnění subrepartice. Za Újezd podepsal tuto žádost Jiřík Voženílek, tehdejší rychtář. S jakým výsledkem se však tato žádost potkala, nebylo nikde nalezeno. Proto se nedivme, že vznikaly nedoplatky obcí i poddaných. Ze záznamů z konce dubna 1735 vidíme, že Újezd měl v dluzích starší kontribuce 41 zlatých 54 krejcarů, dluh k 30. dubnu 1735 byl 532 zl. 53 kr., tedy dohromady 574 zlaté 7 krejcarů.

Dne 12. prosince 1730 podává Jan Rozum, rychtář újezdecký, zprávu k doplnění tereziánského katastru:

„My níže podepsaný potvrzujeme, že jest milostivá vrchnost níže jmenované chalupy při obci naší před dávnými časy vyzdvihnouti a k takovým role a její připadnouti za dědičné postoupiti ráčila, jak následuje:

Od statku někdy vrabcovskýho:

 • Jindřichu Kubcovi role pod 16 str.1 mír, luk pod 1 ½ povozů

 • Václavu Rozumovi role pod 16.1, luk pod 1 ½ povozů

 • Václavu Buryškovi role pod 16.2, luk pod 1 ½ povozů

 • Jiříkovi Mynářů role pod 16.3, luk pod 1 ½ povozů

Item od dvora panského od starodávna, kde byla postavena chalupa:

 • Eliáše Kunce role pod 15.–, luk pod 1 ½ vozu

 • Jiříka Voženílka role pod 6.1, luk pod ½ vozu

 • Mariany Vackovy role pod 5.1 strychu

 • Jiříka Pavlova role pod 12.2, luk pod 1 ½ vozu

 • Václava Koubka role pod –.3

 • Jana Chaloupky role pod 1.2

 • Dominika Plešla role pod 7.– strychů.

Suma role pod 114 strychů, luk pod 9 ½ vozu. Čemuž po pravdě tak jest, podpisem ruk našich podpisujeme a v čase potřeby slavnou přísahou dotvrzujeme.

Podepsal:

Jan Rozum, rychtář, Martin Kosek, konšel starší, Václav Buryška, Jan Chaloupka a Jiřík Pavlů.

Ona přísaha, o níž v uvedené zprávě se zmiňuje újezdecký rychtář, zněla:

„Já N. N. přísahám pánu Bohu všemohoucímu, neposkvrněné a bez prvotního hříchu počaté Panně Marii, matce boží, a všem milým svatým: že jest milostivá vrchnost naše, za ty k svému užívání ke dvoru aujezdeckému pro příležitost od gruntův podacích potažmo role zase, od téhož dvora 48 strychů 1 míru panských rolí a pod 3 ½ vozů luk[57] mezi půdu chalupnickou rozdělila a jim k užívání postoupila. Je tomu tak a nejinak jest, to na své svědomí a spasení duše své beru, k tomu mi dopomáhej Bůh Otec, Syn a Duch Svatý, neposkvrněná Panna Marie, Matka boží a všichni svatí. Amen.“

Tak stojí zapsáno v tereziánském katastru. V dodatcích pak z r. 1736 ze dne 14. listopadu je doložka, že z jmenovaných 40 strychů 1 míry bylo (k oněm sedmi chalupám poděleným) přiděleno 12 strychů polí střední jakosti a 36 strychů 1 míra špatných polí.

Obrat vývoje nastal konečně, ale jen z péče o prospěch státu, když utiskování poddaných nejen na svobodě, ale i na lidské důstojnosti dosáhlo vrcholu. Strašné zotročení selského lidu, které na vlastní oči spatřily různé komise, které vyslala vláda do českých zemí a jichž se účastnili osobně rádcové Marie Terezie a i sám císař Josef II., mělo za následek, že zvítězily osvícenské myšlenky, které žádaly uvolnění a osvobození selského lidu od zvůle všemocných panských úředníků.

Dříve, ve století 17. a 18. viděli páni a jejich úřednictvo v českém člověčenství jen nevolnictví. A selský člověk, jako poddaný či nevolník, byl vydán úplně libovůli svého pána a jeho úřednictva. Vrchnosti obvykle se selským lidem necítily, nýbrž viděly v něm jen zdroj svých příjmů, které potřebovaly na svůj nádherný a nákladný život. Úřednictvo se pak snažilo vlichotit se do přízně panstva a dělalo to i násilným vynucováním (někdy i neoprávněných) povinností na poddaných, kteří se marně dovolávali ochrany krajských úřadů. Při tom byly pokusy o podávání stížností u krajských úřadů pokládány za rebelantské činy. Začalo se omezováním volnosti pohybu čeládky a sirotků, aby bylo dost pracovních sil u panských dvorů a na panských statcích, které vznikaly.

Doposud mluvili jsme o pravidelných povinnostech poddaných na všech panstvích. Ale na některých panstvích byly ještě jiné povinnosti, které sice vztahovaly na všechny poddané, ale ne na všechny stejnou měrou. Takovou různě těžkou povinností byla na př. panská služba sirotků nebo dokonce i dětí. Pro dospělé byla to na př. ochrana panského majetku (hlídání sýpek, stohů a pod.), pomoc při honitbě a dovolení honitby pánům na rustikální půdě. Mezi takové zvláštní povinnosti také patřilo, že rolníci směli prodati přebytečné obilí, jakož i ostatní plodiny i dobytek pouze pánovi, že směli nakupovati železo, sůl, pivo a pálenku jen z panských skladů. Poddaným byly předepsány dávky z přádla, z krčem, z krámů i mlýnů, rovněž z řemesel. Musili platiti za všechna úřední jednání, za zápisy do knih i za zhostní listy. Měli povinnost hostiti pána nebo jej zastupujícího úředníka při úředních jednání ve vsi.

U let 1560–77 dovídáme se ze zachovaných zápisů o zvýšení robot na rychnovském panství. Bylo to v době, kdy vrchností nad rychnovským panstvím byli králové Ferdinand I., Maxmilián II. a Rudolf II. Král koupil rozlehlé lesy v poříčí Zdobnice, z nichž chtěl získati značné příjmy. Kázal proto tyto lesy káceti a dříví plaviti po řece Zdobnici a Kněžně do Orlice, dále po Labi ke Kolínu, kde se mělo z vody vytahovati a voziti do Kutné Hory do dolů. Proto poddaní rychnovského panství byli stále voláni na kácení a rovnání dříví, určeného k plavení. Na štestí Bílý Újezd byl mimo dosah tohoto podniku a tak robota při něm zasáhla tu jen nepatrně.

Když panství rychnovské bylo českou komorou královskou pronajato městu Rychnovu, bylo městu zdůrazněno, aby „podle nejvyšší možnosti plavení dříví fedrovali a chalupníky a podruhy všechny též i poddané, když díly na polích a lukách zaneprázdněni nejsou a kteří by dobrovolně za peníze dělati chtěli, co jich na panství rychnovském jest… skutečně přidrželi.“ Později opět městu připomínáno, aby „co nejvíce pacholků sehnali a k tomu je přidrželi pod trestáním, aby od toho díla neodcházeli, dokud uložený jim počet later dříví nenasekali a nepřipravili.“ [AMV: Kopiář č. komory z r. 1561 sv. 70 B, fol. 199; sv. S4 fol. 295, 302, 308, 320, 328, 337]

Poddaní z Bílého Újezda vykonávali svou robotní povinnost ponejvíce při dvoře újezdeckém a Ostrově, roudenští pak při lámání kamene ve velkém lomu nad Masty pro stavbu kostela Nejsv. Trojice v Rychnově.[58]

Potom také v dolech na železnou rudu, která se z Roudného dovážela do Skuhrova. Dvůr v Újezdě byl malý a byl spíše ovčínem, ale dvůr v Ostrově potřeboval mnoho lidí na práci, protože byl rozlehlý. Někteří újezdečtí poddaní také pracovali při dvoře ještětickém.

Když ale stát potřeboval v druhé polovině vlády Marie Terezie uvolnění selského lidu pro své potřeby, začalo se tvrditi, že nesvobodný a velmi utištěný sedlák nemůže odváděti státu daně. Proti jakémukoliv uvolnění poddaných se stavěla šlechta, ale za Josefa II. r. 1781 byl vydán zákon, t. zv. patent o zrušení nevolnictví. Jím se odstraňoval bezprávní stav, který neměl právního podkladu. Bylo jím odstraněno omezení osobní svobody, takže poddaní se mohli volně stěhovati, vstupovati v manželství, posílati děti na studie a na řemesla. Jen poddanými zůstávali dále. Podle tohoto patentu musili sice poddaní žádati svou vrchnost o povolení, když se chtěli vystěhovati, ale vrchnost nesměla jim toto povolení odepříti, jestliže měla za odcházejícího náhradu. Protože počet obyvatelů rychle vzrůstal, nebylo obyčejně o náhradu nouze. A tak se stalo svolení vrchnosti k stěhování pouze formalitou. Podobně bylo i s povolením k sňatku a volbě povolání u dospívající mládeže. Tato povolování sloužila potom jen k evidenci obyvatelstva.

Jinak ovšem si vrchnosti uhájily až do r. 1848 své vrchnoporučenské právo k selské půdě a pilně dozírali (už z vlastního zájmu), aby selské grunty nebyly opouštěny a také zadlužovány.

Podkladem majetkové držby poddaných zůstávají gruntovní knihy neboli purkrechtí registra. Postupně se doplňují novými zápisy o gruntovních převodech, splátkách na trhové ceny, jinými smlouvami a závazky. Tak vznikají nové, zvláštní knihy, jako na př. kniha kšaftů (odkazů a posledních pořízení), instrumentní kniha (zápisů dluhů a jich výmazů), kniha svatebních smluv a jiné. Zřizují se knihy evidenční, t. zv. katastry neboli soupisy půdy (k účelům berním). Tyto katastry jsou pro nás velmi důležité, protože jsou prameny, z nichž se dovídáme o rozsahu půdy rustikální a dominikální u jednotlivých hospodářů.

Státu šlo stále o zvýšení kontribučních příjmů a proto po sepsání základního katastru byly vyslány revisitační komise (prošetřovací komise). Ale soupis panské půdy v rukou poddaných ve fasích z r. 1713 (Tereziánský katastr) a jeho revisitaci z r. 1719 neprováděla vrchnost z ohledu k sobě, nýbrž z povinnosti. Revisitační komise pak revidovaly základní katastr a zjišťovaly, kde jest ještě nějaká selská půda ve vrchnostenské správě a zda také z ní vrchnost platí kontribuci nebo ji přenáší na poddané. Revisitační komise pro rychnovské a vamberecké panství zjistila, že na těchto panstvích drží vrchnost selské půdy celkem 495 strychů 3 míry polí, 165 provazců lesa a na 42 vozy sena a 11 vozů otavy luk. Naproti tomu dala ze svých dědičných pozemků do rukou poddaných jen 227 strychů 2 míry polí a na 4 vozy sena luk, takže měla nahraditi poddaným 268 strychů 1 míru polí, na 38 vozů sena luk a 11 vozů otavy a 165 provazců lesa [AZČ – Ter. kat.].

R. 1717 byl také vydán patent, jímž se nařizovalo, že vrchnosti, které se bez náležité náhrady ujaly poddanských pozemků, zapsaných v berní rule z r. 1654, musí z nich platiti kontribuce a podle předpisu přispívati na ubytování vojska.

Za vlády Marie Terezie našli se dokonce někteří její rádcové, kteří se pokoušeli odstraniti robotu jako největší zlo, z něhož pramení další útisk poddaných. Císařovna za pomoci svého syna Josefa II. provedla na svých panstvích t. zv. raabisaci neboli výkup z roboty podle návrhu svého rádce Ant. Raaba.[59]

Když pak měl být tento system obecně zaveden, zdvihl se proti němu tak velký odpor vrchností, že pokus ztroskotal a system ten byl zaveden jen na některých soukromých panstvích. (U nás nebyla raabisace provedena).

Dříve ještě, než byl učiněn pokus s raabisací, byl vydán robotní patent Marie Terezie z r. 1775 dne 13. srpna. Stalo se tak po velikém vzbouření sedláků v severovýchodních Čechách (na Chlumecku, Novobydžovsku) a po rozprášení jich. Patent ten nařizoval, že výše roboty se má stanovit podle velikosti statku a pozemků, jinak podle berní povinnosti, podle níž už dříve byli poddaní rozděleni do jedenácti tříd. Patent určoval přesně povinnosti pro každou třídu zvlášť. Kdo neměl vůbec žádného pozemku a živil se jen prací svých rukou, t. j. podruh, měl nyní robotovati 13 dní v roce. Kdo měl chalupu a platil z ní 57 kr. daní, měl robotovat 26 dní v roce. Komu kromě chalupy patřily i polnosti, z nich platil 4 zl. 30 kr. daně, robotoval 3 dni týdně. Čtvrtláník měl robotovat také 3 dny týdně a ještě s jedním kusem tažného dobytka. Celoláník měl předpis rovněž 3 dnů týdenních ale se čtyřmi kusy tažného dobytka a kromě toho ještě musil dát vrchnosti jednu osobu k robotě ruční a to v době od sv. Jana Křtitele do sv. Václava. Bylo současně nařízeno, že třídenní robota v týdnu nesmí být v žádném případě zvyšována a každé překročení mělo být trestáno. Doba robotního dne byla stanovena v zimě na 8, v létě na 12 hodin, při čemž se robotníkům mělo dostat v zimě hodinového, v létě dvouhodinového poledního odpočinku. Každá práce přes čas měla být poddaným zvlášť zaplacena. A konečně se poddaným přiznávalo právo stěžovat si na svou vrchnost u krajského úřadu.

A přece šlechta i na tyto nepatrné ústupky žehrala, nejvíc proto, že se poddaným přiznávalo právo stížnosti u krajského úřadu, takže krajští hejtmané se stali nadřízenými úředníky i pro vrchnosti.

V polovině září 1775 se hrabě generál Wallis v doprovodu několika důstojníků a s dostatečně silným oddílem pěchoty a jízdy vydal jako plnomocník císařovny Marie Terezie na okružní cestu po krajích českých, aby vyhlašoval nový patent a zároveň aby od poddaných přijímal slib věrnosti a poslušnosti. (28. září 1775 byl v Hradci Králové, 29. září v Novém Bydžově.)

Než vraťme se k raabisaci. Ta byla v podstatě parcelací půdy. Třebaže však se vrchnosti proti ní postavily, přece jen k parcelaci panské půdy došlo. Bylo to v letech 1775–78, kdy u nás došlo k první parcelaci. Příděl půdy poddaným však nebyl definitivní. Potřeboval totiž schválení zemského gubernia, úřadu fideikomisního a zemského soudu. Toho všeho bylo dosaženo až ve dvacátých letech 19. stol. A než se tak stalo, došlo k druhé parcelaci. S ní současně byla přeměřena i všechna půda prvního přídělu, poněvadž první měření se dálo nedostatečnými prostředky. Skoro všude bylo zjištěno, že poddaní dostali více půdy, než bylo zapsáno v smlouvách. Nikdo však z poddaných přebytek nevracel, všichni si tuto část přikoupili a byla jim z ní také vyměřena roční činže. Zmíněná druhá parcelace byla v letech 1807–12. Nové smlouvy byly datovány třemi termíny: 1. července 1807, 25. září 1808 a 24. února 1812. Byly zapsány do t. zv. emfyteutické knihy gruntovní (počíná r. 1805). Do ní byly také zapsány smlouvy o převzetí a přeměření z první parcelace. Smlouvy tyto mají v podstatě stejné znění a liší se jen rozsahem půdy, tržní cenou a činží. Poddaní dostávali půdu v tak zv. emfyteutické vlastnictví a měli právo ji odkázati nebo prodati. Vrchnosti pak zůstalo právo vrchního vlastnictví půdy s právem zástavním, předkupním a exekučním. Vrchnost se zavazovala platiti z této půdy daň extraordinarium, všechny ostatní daně a dávky, které připadaly na pozemky, byli povinni platiti držitelé. Za to jim patřily všechny bonifikace.

Každá změna majetníka musila být ohlášena v kanceláři gruntovních knih a do nich také zapsána. Nový majitel musil platiti do důchodu t. zv. laudemiální poplatek 3 krejcary z každého zletého. V případě neúrody nebo jiných živelních pohrom neměli poddaní právo žádati na vrchnosti jakékoliv náhrady nebo slevu úroků. Uzavřené smlouvy byly vtěleny do nových pozemkových knih, počínajících rokem 1827. Byly vlastně vepsány do tištěných formulářů, k nimž byly přidány čisté listy pro pozdější zápisy a všechny tyto svazečky z celé obce byly svázány v knihu.

Pro úplnost a informaci otiskujeme tu doslovné znění jedné takové smlouvy. Čtenář jistě pozná, co bylo vpisováno do tištěného formuláře.

Dominikal Gruntbuch VI./1 1827.

Aujezd I. díl.

Panství Černíkovice – obec Aujezd. [fol. 1]

Léta Páně – dne – uzavřela a zhotovila se tato smlouva dědično-ouroční mezi Vrchním ouřadem nad spojenými panstvími pana hraběte Kolowrata Liebštejnského, totiž nad Rychnovem, Černíkovici, Vamberkem, Ryčkou, Velikou Stibnicí, Mastí a reservátními lesy, ze strany jedné; pak mezi

Františkem Novákem No cons. 2 z Aujezda s druhé strany s vymíněním vrchnostenského potvrzení na uzavření vysoce slavného cís. král. čes. Gubernium

od1. března 1820 počtem1151
 8. máje 18213097,

a dokudž se týče věci fideikomisního ouřadu, také na uzavření vysoce slavného cís. král. zemského soudu, od 8. dubna 1820 počtem 3738 k budoucímu zachovávání, totiž

25.března820
1/14.823 počtem 4361.

Předně: Podle těchto – onom od cís. král. zemského Soudu vyslanou komisi k oddělení fideikomisu r. 1814 na statcích hraběcích Kolowrata Liebštejnského převzatých vyšetření a podle těch, téhož roku na svobodných statcích ouředně sepsaných výkazů přepustili se Franc Novákovi u Aujezda později jmenované grunty, v způsobě dědičného auročnictví (aneb emphyteusis) však opominutým zachováním oněh pro taková přepuštění vydaných nejvyšších předpisů, v rozličných odděleních času, jakož: od roku 1700 až k srovnání dani roku 1785, pak odtud až k vydání dvorskému dekretu od 1. září 1798 a posléz až ku konci roku 1812 totiž.

N. top.Kusy gruntůdohromady
 jméno gruntujitra / sáhů
119U rybníka1/912

původního kontraktu

den, měs. roklist grunt. knihytrhová cena
30. 9. 18074062 zl. 10 ½ kr.

Za druhé: Tyto proti zákonnému předpisu v držení přepuštěné grunty odevzdávají se nyní – základem svrchu dotčených uzavření oněh dvou vysoce slavných ouřadů – od milostivé vrchnosti – panství Černíkovic s nynějším vrchním vlastnictvím František Novák z Aujezda jakož vlastníkovi jejich užitků za dědičné ouroky na věčné časy, a zavazuje se

Za třetí: Dědičný ouročník milostivé vrchnosti, jakož vrchnímu vlastníkovi těchto k dědičně-ouročnímu užívání obdržených gruntů každý rok

 1. pěší roboty od Jana Křtitele až do sv. Václava gruntovních ouroků v půlletních lhůtách o sv. Jiří, pak o sv. Havle.........................
  (gruntovních ouroků v ½ letních lhůtách)6 zl. 163/4 kr.
  povinnosti za robotu v půlletních lhůtách o sv. Jiří pak o sv. Havla.........................
  domovního ouroku v půlletních lhůtách o Jiří, pak o Havle.........................

  v neztenčené (nezlehčené) jmenované ceně a v minci devalvaci nepodrobené řádně vybejvati.

 2. Všecka na těchto k dědično-ouročnímu vlastnictví obdržených gruntech nyní i budoucně vězící obyčejná i kromobyčejná veřejná i privátní břemena, všecky jakkoliv nazvané a kdykoliv uložené dávky peněz a jiných potřeb též spíže a obroku (listrunky) i kdyby tyto na peníze uvedeny byly, sám zapravovati; stavení cest a potřebných oprav při vodách, pak práce všeho způsobu, které by vrchnosti z ohledu těchto gruntů k vykonávání se uložila, bez práva k pohledávání jaké náhrady aneb slevení ouroků, sám podnikati; naproti tomu má dědičný ouročník práva míti, kdyby za toto vybejvání od zemské vlády jaké náhrady (bonifikace) a úlevy se udělily, v příměru k svým těmto v držení majícím gruntům, aneb dle míry jeho vykonaných prací, ten na ně vypadající slušný podíl požadovati.

 3. Kdykoliv jaká změna buď mezi živými, buď z příčiny smrti v držení těchto gruntů se stane, každý nově nastupující držitel jest povinen z každého zlatého gruntovní ceny tři krejcary jako laudemium k uznávání vrchního vlastnictví, též také za vtělení zápisů do gruntovních knih, zákoně a sice akcidenčním patentem od r. 1779 povolené taxy, do vrchnostenského důchodu zaplatiti. Pakliby v smlouvě trhové vyrčená trhová cena na ujmu laudemium vrchnímu vlastníkovi náležejícího, příliš levná býti se zdála, vrchní vlastník má míti právo slušnou cenu těchto dědičně-ouročních gruntů od dvou dokonalých znalců nestranně dáti odhadnouti, z nichž jednoho dědičný ouročník nejdéle ve třiceti dnech sám zvoliti má; a opomenul-li zvoliti, ouřad gruntovních knih i druhého znalce určí. Cena od dvou znatelů jednomyslně vyrčená, – a nesrovnávají-li se – cena mezi jejich oběma vyrčeními prostřední má býti základem k vyměření laudemium a taxy gruntovních knih.

  Dědičný ouročník má vždy polovici outrat k tomto odhadu nésti.

 4. Tyto dědičné ouroční grunty, dokud vrchní vlastník nepřivolí, nesmějí od dědičného ouročníka ani prodány, ani za jiné vyměněny, ani rozděleny býti.

 5. Poněvadž vrchnímu vlastníkovi jednostejné býti nemůže, jaká rodina jeho tyto s ohledem na nynější držitele jim připuštěné dědičně ouroční grunty v držení má; protož vrchní vlastník, dědicům a potomkům svým ve všech případnostech, – když místo zákonních dědiců po posledním držiteli cizí držitelové nastupují – předkupní právo těchto gruntů v té sumě vymiňuje, kterou cizí kupec za ně podal.

 6. Ani nynější dědičný ouročník, ani žádný jeho potomek nesmí bez přivolení vrchního vlastníka na těchto obdržených gruntech obydlí vystavěti.

 7. Dědičný ouročník, kdyby ho příhoda ohně, povodně, krupobití, neúrody a ve válečném a krom válečného poplenění, aneb jakákoliv kromobyčejná nehoda potkala, nemá práva požadovati, aby mu se z oných vejš dotčených dávek co slevilo, nýbrž jest povinen bez ohledu na ony škodlivé příhody, jak dědičné ouroky, tak všecky jiné zemské i důchodenské dávky v neztenčené (nezlehčené) jmenované ceně zapravovati; naproti tomu jestli od zemské vlády co z daní sleveno a nějaké náhrady povoleny, mají se mu na daně poraziti.

K potvrzení toho obě svrchu jmenované strany toto porovnání v přítomnosti dvou též spolupodepsaných svědků vlastní rukou podepsaly, s připojenou žádostí, aby jak od milostivé vrchnosti, tak od slavných ouřadů schváleno, potvrzeno a do kněh vtěleno bylo.

Stalo se v Rychnově dne a roku svrchu praveného (t. j. 18. září 1827).

[AZČ – Opočno 273]

Na zadní straně této smlouvy byla napsána ručně ona žádost o schválení a její potvrzení.

V těchto smlouvách jednotlivců byly vyjmenovány všechny pozemky, jež poddaní obdrželi od r. 1775, dále byla tu uvedena čísla parcel, výměra, datum příslušné smlouvy a trhová cena, jak z uvedeného přepisu je patrné. Podle nich vidíme také z uvedeného příkladu, že vrchnost odevzdávala pozemky za dědičné úroky kupujícímu na věčné časy v emfyteutické držení, které se tu nazývá „způsob dědičného ouročnictví“. Kupující je vlastníkem jejich užitků a je povinen místo roboty platiti určitý roční gruntovní úrok v pololetních lhůtách (na sv. Jiří a na sv. Havla) a všechna veřejná i privátní břemena. Přejímá na rozdíl od dřívějších smluv i povinnost platiti daně. Také laudemium zůstává v platnosti vedle akcidenčních poplatků podle zákona z r. 1779. Ostatek je jistě jasný ze znění přepisu.

Poddaní pak platili úrok, jak už byl od polovice 17. stol. zaveden v půlletních lhůtách (říkalo se mu také svatojiřský a svatohavelský). Určená jeho výše byla zapsána také ve zvláštních soupisech, kterým se říkalo urbář. Jak vidno z uvedené smlouvy, tento úrok byl pevně smlouvou stanoven a nebylo tak snadné ho zvyšovati.

Noví chalupníci, totiž ti, kteří byli v 18. stol. usazováni na dominikální půdě, neplatili již úrok (třebas se i jejich poplatkům z půdy někdy říká úrok), nýbrž činži. Ta také má již ráz novodobého nájmu. Právě takový charakter má i poplatek z emfyteuticky prodané obecní půdy, který se ovšem platil do obecní pokladny. Platil se rovněž o sv. Jiří a sv. Havlu a to ve výši 5 % trhové smlouvy.

Ve smlouvě se mluví o laudemium. Laudemium byl polatek, který se u nás zaváděl podle vzoru rakouských zemí od druhé polovice 18. stol. Ten musily platit nově vznikající chalupy na parcelované dominikální půdě a při převodech gruntů. Nebylo jím však naprosto omezováno právo volné dispozice s majetkem. Poplatek ten patřil vrchnosti. O jeho výši nás poučují právě zmíněné smlouvy. Počítal se ve výši 5 %, t. j. 3 krejcary z 1 zlatého gruntovní ceny.[60]

Vzrůstající povinnosti a z nich vznikající bída nutily poddané, aby hledali nový zdroj příjmů. V našich krajích nalézali mnozí pomoc v pěstování lnu. V Bílém Újezdě snad nebylo chalupy, v které by se nebyl pěstoval len, ať již pro vlastní potřebu nebo na prodej. Ale vrchnosti podrobily ihned tento zdroj poddanských příjmů dávkám, jejichž výše byla různá, obyčejně 1 krejcar.

Dalším zdrojem vrchnostenských příjmů byly akcidence nebo akcidenční poplatky. Byly to poplatky za různé úřední výkony a povolení vrchnostenských úřadů ve prospěch poddaných. Měly plynouti do pánovy pokladny, ale část jejich mizela i v kapsách úřednictva, třebaže vrchnosti samy ve vlastním zájmu dozíraly na úřednictvo, aby si z těchto poplatků nečinilo nekontrolovatelný zdroj vedlejších příjmů.

Později byly takové akcidenční poplatky upraveny, takže na př. za povolení jíti na řemeslo se smělo vybírati nejvýše 1 zlatý, za povolení k sňatku 30 krejcarů, za výhost 6 zlatých. Zvláštním nařízením pak byly upraveny příplatky úřednictvu (výši jejich neznáme). Víme jen, že kolem r. 1800 byly tyto příplatky vybírány podle nařízení z r. 1779.

Již r. 1680 byl vydán robotní patent, podle něhož mohly vrchnosti žádati za týden nejvýše 3 dny roboty. Tím bylo znemožněno, aby vrchnosti v době žní a jiných špičkových prací na poli nutily poddané, aby pracovali třeba celý týden na panském, což se pravidelně v takových obdobích stávalo. Poddaní pak neměli na práci na svém kdy a přicházeli k ní skoro vždy pozdě. Podobný patent byl vydán ještě r. 1717 a další v r. 1738. Ale všechny dohromady nebyly úlevou. Nehleděly především k tomu, že tak vysoká robota byla právně nezákonná a že povolením třídenní roboty v týdnu byla tato povinnost vlastně zavedena a uzákoněna. Poddaný mohl se před vydáním patentů proti ní brániti, po jejich vydání již nikoli. V první polovici 18. stol. byla už žádána robota zcela libovolně, protože patenty stanovily, že vrchnost může v době nouze žádati i delší robotu než třídenní.

Za těchto okolností vznikala selská povstání zejména na Náchodsku a Opočensku v r. 1775. Selská povstání bývala jistě velmi rozsáhlá, zabírala celé velké oblasti, ale bývala vždy vojskem potlačena a původci trestáni na hrdlech. Jistě však působila starosti panovníkovi, že vydával písemná napomínání šlechtě, aby se povstání neúčastnila. Stůjž zde takový císařský manifest z „dodatků k řádům selským a instrukcím hospodářským 1388–1779“ z archivu Čes. musea [Archiv Český XXIX. č. 144] o povstání z důvodů nábožensko-hmotných.[61]

1628, 14. března. – Císař Ferdinand II. z příčiny selského povstání, vypuklého na Opočensku i na jiných Trčkovských panstvích v kraji Hradeckém, napomíná všech stavů v král. Českém, aby nijak se neúčastnili toho odboje:

„My, Ferdinand II., z Boží milosti volený Římský císař, po všecky časy rozmnožitel říše a Uherský, Český, Dalmatský, Charvátský král, arcikníže Rakouské, markrabě Moravské, Lucemburské a Slezské kníže a Lužický markrabě. Všem obyvatelům a poddaným našim ze všech čtyř stavův království našeho dědičného Českého milost naši císařskou a královskou, též všecko dobré vzkazujem:

Věrní milí! Jakož jsme od času s pomocí svrchovaného Pána Boha tohoto království našeho Českého šťastně vykonaného příjezdu o to největší starost a péči jmíti, též na ty cesty a prostředky mysliti ráčili, – neohlédajíce se na to, že jsme veliké vojsko pro ochranu dědičných království a zemí našich sebrali, – jako bychom nicméně již jmenované království naše dědičné České, co nejvíce možné, ložírováním do něho takového vojska a jinými válečnými obtížnostmi ušancovali, tak že poněkud se zase vzdělávati a k prvnějšímu zrostu svému přicházeti počalo; za jiné nemajíce, nýbrž té milostivé naděje byvše, že všichni společně i jeden každý obzvláště z obyvatelův téhož království našeho Českého takovou naši právě otcovskou a milostivou pečlivost a starost v poddané poslušnosti k srdci svému připustí, a jeden každý podle svého stavu, jak mnoho na kom záleží, k tomu se přičiní, aby toto naše jim samým k dobrému mínění péče v skutek uvedena býti mohla, a nám se k něčemu jinému nepříjemnému příčina nedávala.

Avšak s nelibostí naší toho doslejchati musíme, kterak jsou se teď nedávno pominulého času v kraji Hradeckém někteří nespokojení a urozenému Janovi Rudolfovi Trčkovi z Lípy na Vopočně, Smiřicích a Světlý nad Sázavou, raddě a komorníku našemu věrnému milému náležející poddaní puntovali, a na tvrz Lhotku [62] v již jmenovaném kraji ležící, násilným a velikého trestání zasloužilým způsobem vpadli, a tam dvě osoby, mezi nimižto jedna duchovní a držitele dotčené tvrze vlastní bratr, proti vší křesťanské lásce a božímu přikázání o život připravili a hanebně zamordovali, jiné pak přítomné škodlivě zranili, ostatní odtud vypudili, zahnali, a na to svrchu psanou tvrz, zacházejíce v ní hůřeji nežli loupežníci a mordéři, dokonce vybrali a vydrancovali.

A když jsme, zvědouce o dotknutých nešlechetných a velikého trestání hodných skutcích, původy pořadem práva vedle zasloužená jich ztrestati chtěli, a za tou příčinou témuž Janovi Rudolfovi Trčkovi, jakožto jejich se puntujících poddaných pořádné představené vrchnosti milostivě poručili, aby s nimi, obzvláště pak takovými původy ujistil a je náležitě opatřiti dal, tak aby se k nim podle práva a vyměření našeho v témž království našem Českém vyhlášeného nového Zřízení Zemského přikročiti mohlo: tu jsou se nadjmenovaného Jana Rudolfa Trčky ostatní poddaní pozdvihli, se opěty o své ujmě toho dopustiti směly, a dotčené původy tehdáž, když již od ouředníka téhož Trčky zjištěni a vězením opatřeni býti měli, je zase témuž ouředníku a jiným jemu ku pomoci přidaným, brannou rukou mocí odňali, a na to s jinými již pozdviženými se znovu puntovali a některých zámkův a statkův, ale zvláště pak Nového Města a zámku v něm, vrchnosti jejich dědičné přináležející(ho) se zmocnili, a je tolikéž vydrancovali, ano i okolní sousedy své, aby také povstali a k nim se přivinuli, o to snažně usilovali a ještě usilují. A naposledy loupením, mordováním a pálením sobě tak provozují, že by sám nepřítel vlasti víceji učiniti a hůřeji zacházeti nemohl.

Z čehož snadně porozuměti jest, že by při takovém způsobu království naše, dědičné České a poslušní v něm obývající poddaní skrze dotčené vysoce škodlivé pozdvižení opěty velikou škodu a záhubu pocejtiti museli; odkudž by následovalo, že by se obecný pokoj zrušil, a my bychom tudy, kdyby se již opáčené velmi škodlivé pozdvižení víceji rozmáhati mělo, pro obhajování téhož vysoce potřebného pokoje jinší, příkřejší, zvláště pak ty prostředky, kteréž bychom raději od tohoto království odvrácené, nežli do něho uvedené jmíti chtěli, užívati museli, a to nejvíce proto, že by za příčinou týchž pozdvihlých a se puntujících poddaných snadno i na okolní sousedy znamenité nepříležitosti a těžkosti, kdyby takové nebezpečné předsevzetí se časně nepřetrhlo, (se) uvaliti mohly.

I aby tehdy toto nastávající zlé se neprodleně odvrátilo a jimi poslušní poddaní naši je nezakusili: protož všem stavům tohoto království našeho Českého, jakého by koliv řádu, povolání neb vyvýšenosti byli, milostivě a dostatečně poroučeti ráčíme, aby se žádný z vás dotknutého pozdvižení v ničemž nejmenším oučastna nečinil, méněji pak, jak sám od osoby své, tak i skrze poddané své, s touž se rodící a pozdvihlou zběřísrozumění neměl, nýbrž na žádoucí a vinšovaný pokoj pozor dával a jej zachovávati hleděl, a to pod uvarováním hněvu a nejvyší nemilosti, též skutečného neprominutedlného trestání našeho. Jestliže by pak někdo přes tuto závověď naši často jmenovaného pozdvižení se oučastna činil, věřte, že k přetržení jeho dosti prostředkův na poskoku a před rukama máme; jakož jsme pak již, jak by se tomu zlému vstříc jíti a to vše dokonale uspokojiti mohlo, jistě nařízení učiniti ráčili. V čemž se jistá a konečná vůle naše císařská a královská naplní.

Dán na hradě našem Pražském v outerý čtrnáctého dne měsíce března léta šestnáctistého dvacátého osmého, a království našich Římského devátého, Uherského desátého a Českého jedenáctého.

Ad mandatum sacrae caesareae

Majestatis proprium.“

Jaký ten div, že za takových poměrů lidé houfně utíkali ze svých domovů, i kdyby ve zdejším kraji nebylo tak silného tlaku protireformačního. Jen těmto dvěma důvodům můžeme přičísti na vrub, že v dobách po třicetileté válce se v Bílém Újezdě často objevují nová jména usedlíků, jiná zanikají, ba mnohá nová jména se objevují jednou, ale po několika letech už se o nich nečiní zmínky.

Soupis poddaných z r. 1651 uvádí v Bílém Újezdě 18 jmen a v Roudném 4 jména usedlíků, kdežto v brní rule o tři roky později vypracované (1654) jeví se v Újezdě úbytek, takže nalézáme tam jen 10 jmen, v Roudném však najdeme přírůstek na 9 jmen, snad proto, že rozhozené Roudné bylo více chráněno od stálých prohlídek a v sousedním lese a dolech bylo tolik možností se skrýti. Ze Soupisu poddaných z r. 1651 do berní ruly r. 1654 zůstává v Újezdě rodina Drábova, Vrabcova, Martinků, Jiruškova, Němců, Hotýšova a Šafářova (v soupise Šiftář), tedy 7 rodin, v Roudném toliko 2 rodiny Špačkova a Matoušů.

Od berní ruly 1654 do první farské matriky r. 1663 zůstává v Újezdě: Dráb, Vrabec, Kheller (Köhler), Jiruška (Buryška), Šafář – celkem 5 rodin a z nich jsou tu usedlí od r. 1651 jen čtyři rodiny (Dráb, Vrabec, Jiruška a Šafář), kdežto v Roudném zmizely obě rodiny, ale od 1654 zůstává tu Holub a Hlaváček.

V první farské matrice 1663 i v Přiznávací tabele poddaných v Tereziánském katastru z r. 1714 nalézáme v Újezdě tato stejná jména: Šafář (od r. 1651), Rozum, Ryberský, Kubec, Kaucký, Buryška (Jiruška od r. 1651), Voženílek, Vacek, Koubek, Chaloupka, Petřík, Pohla (Pohl) – celkem 12 rodin. Při tom vykazuje farská matrika celkem 35 jmen, kdežto Přiznávací tabela z r. 1714 pouze 28 jmen. V Roudném uvádí farní matrika 14 jmen, ale Přiznávací tabela 15 jmen.

Teprve od Tereziánského katastru z r. 1714 do Josefského katastru r. 1787, tedy období 73 let zvětšuje se počet obyvatelstva u nás a toto obyvatelstvo se stává již trvale usedlé. Porovnáme-li číselně tento vzrůst, souhlasí vcelku s počtem domovních čísel. Obyvatelstvo i osazené domy v Bílém Újezdě vykazuje vzrůst z 28 jmen na 46, v Roudném z 15 jmen je 24 domovních čísel, z nichž však dva domy (č. 13 a 14) jsou pusté.

Abychom si blíže osvětlili, jak se zacházelo v těch dobách (po válce třicetileté) s poddanými a co čekalo ty, kteří se statků svých zběhli, uvádíme doslovný přepis dopisu z 24. května 1653 v němž hrabě Rudolf Colloredo vrchnímu hejtmanu svých statků Opočna, Smidar, Kovanic a Počernic dává moc, aby jeho jménem domáhal se poddaných zběhlých z těch statků i aby jejich přechovavače žaloval. Dopis zní:[63]

„Já, Rudolf Colloredo, svaté říše Římské hrabě z Valsy, pán na Opočně, Smidařích, Kovanicích a Podčernicích, JMCské (t.j. Jeho Milosti Císařské) skutečná tajná rada, komorník, nejvyšší mistr prioratu Strakonického a na Strakonicích a generál feldmaršálek v království Českém, známo činím tímto listem obecně přede všemi a zvláště tu, kdež záleží: Jakož v rozličných místech z panství a statků mých zběhlí lidé poddaní bez povolení mého se zdržují, a mnozí po napomenutí na panství a statky mé se dostaviti nechtějí, tak že já bezelstně přinucen jsem dle znění od JMCské v té příčině prošlých patentův je dáti vyzdvihovati. Však nemohouce sám pro jiné zaneprázdnění buďto in genere neb in specie[64] toho se dotýkati, protož zmocnil jsem a tímto listem plnou a dokonalou moc generální dávám panu Petrovi Cetlovi z Najdeku, všech statků a panství mých vrchnímu hejtmanu, aby on na místě mém a k ruce mé takové lidi poddané u koho se koli bez povolení mého nacházejí, přátelským způsobem, a bylo-li by potřebí i právně vyzdvihoval, pro přechovávání jich z pokut týmiž JMCské patenty vyměřených, ku kterémuž tribunálu ta věc náleží, právně vinil, žalobu k ouřadu podával, prokurátory jednoho neb více k té při ustanovil a zmocnil, z přisouzených pokut kvitoval, a to všecko tak řídil a spravoval, jako bych já tu sám přítomen byl. A cokoliv učiní, to má tak stálé a pevné býti, jako bych já všecko konal, a toto plnomocenství v nejlepší formě napsáno bylo; neb jemu plnou a generální moc beze vší vejminky dávám, a že v tom má plná a dokonalá vůle jest, k tomu se tímto listem s podpisem mé vlastní ruky přiznávám; a že toto generální plnomocenství mé při všech tribunáliích attendirováno[65] bude, v tu naději přicházím.

Na potvrzení toho pečeť svou jsem k tomuto listu přitiskl a se svou vlastní rukou podepsal. A pro lepší toho jistotu dožádal jsem se urozených a statečných rytířův pana Jindřicha Hochhausera z Hochhauzu, a pana Václava Haugvice z Biskupic na(d) kompanií pěšího hejtmana, že jsou oni také pečeti své na svědomí přitiskli a se svou vlastní rukou podepsali, však sobě, dědicům a budoucím svým beze škody.

Datum 24. máje 1653

LS. Jindřich Hochhauser

LS. Rudolf Graf Colloredo

LS. Vác. Haugvic z Biskupic

A takoví páni hejtmané byli potom metlami poddaného lidu, neboť se chtěli zavděčit nejen svým vrchnostem, ale i v konání svém chtěli míti z toho vlastní prospěch.

Obyvatelstvo našeho kraje v těch dobách bylo ve stavu velmi zuboženém a nic nepomáhaly různé ty patenty a nařízení, protože panští úředníci a jejich sluhové (drábové) tvrdě a nemilosrdně pronásledovali poddané zběhlé a jejich pomahače a po poddaných usedlých nemilosrdně vymáhali dávky i roboty.

Marie Terezie proto vyslala vojenské komise na všechny kraje Čech, aby shlédly pravý stav věci a aby mohlo býti přikročeno k nápravě. Vrátivší se komise vypracovaly císařovně „přednášky“ o tom, co nalezly. Přednáška válečné rady dvorské k císařovně Marii Terezii daná 8. července 1771 o tom, co vojenští důstojníci při konskripci duší a tažného dobytka v Čechách poznamenali o zuboženém stavu obyvatelstva zní:[66]

„V kraji Královéhradeckém při soupisu choval se lid pokojně.

U čistě českého lidu je více nečistoty než u lidu německého.

V Rychnově a Novém Městě poddaní a zvláště sedmdesátiletí starci se slzami v očích při soupisu žalostně stáli a naříkali, že nebude-li jim pomoženo v nadměrné robotě a rozmanitých peněžitých poplatcích, které každý panský úředník pro sebe zvlášť zvětšuje, budou nuceni beze všeho zběhnouti, neboť nebudou moci sebe a děti uživiti, protože pro přílišnou robotu nezbude jim času, aby se mohli o vlastní pole starati.

V rychnovské kanceláři panského direktora je veliký kříž, nad kterým je umístěn panský znak (erb). Vpravo a vlevo visí na červených stuhách dvě t. zv. „pamfilie“ na kartoně (t. jsou svršky z karet, pozn. autora), u nohou dýmky a pod nimi je namalována lavice, na níž leží obnažená postava, které se řinou z očí slzy, s nápisem „soudní lavice“. (Tohoto obrázku užil Al. Jirásek v románu Temno a vložil ho do kanceláře na Skalce). Je to pro poddané obyčejný obraz odstrašující ty, kteří si stále stěžují na tehdejší úředníky a prosí o nejmilostivější pomoc, při čemž by vrchnostenské dávky mohli a chtěli dáti. To znamená, že docházelo velké množství důležitých stížností na rychnovské, novoměstské a opočenské panství, které ale mohou býti nejlépe posouzeny jen bezpartajní komisí.“

Na základě těchto zpráv vydán byl r. 1775 (a v důsledku selského povstání na Chlumecku, Bydžovsku atd.) nový robotní patent, který měl přinésti poddanému lidu úlevu. Podle tohoto patentu ze dne 13. srpna 1775 byly na panstvích pořízeny robotní seznamy. Pro naši obec je seznam ten nadepsán: Ves Bílý Újezd – Panství Černíkovice [AZČ sign. R S VI/9/7]. Uvádí všechny poddané, cenu daně z r. 1773, robotu jejich, která v té době činila pro každého hospodáře 13 dní pěší roboty do roku a byla jen ruční. Robotní tento seznam byl podepsán 7. července 1777. Z robotního seznamu opočenského [AZČ sig. R S VI/30/33] se pak dovídáme, že větší hospodáři (sedláci) měli týdně povinnost nejvýše 3 dny s koňským potahem a ruční robotu od sv. Jana do sv. Václava, za které dostával robotník 1 ½ libry chleba. Po dobu žní dostávali robotující lidé jako výsluhu denně libru chleba a na deset lidí 2/5 mázu hrachu a 2/5 mázu krup.

Ve skutečnosti však zůstal robotní patent jen na papíře a úlevy byly jen nepatrné. Příčinou toho byl odpor vrchností, vlastně vrchnostenských úředníků proti každé úlevě, neboť oni se obohacovali na úkor poddaných a páni sami neprováděli kontroly toho, jak jejich úředníci pro sebe zvětšují předpisy berní a dávek obecného lidu. Při zvláštních příležitostech, kdy majitel panství navštívil ves, bylo obyvatelstvo nuceno jásati a volati, jako by bylo dokonale šťastno v poddanství své vrchnosti a drábové a panští úředníci, kteří při slavném vítání dělali pořádek a uváděli k panstvu rychtáře a řečníky, pilně dávali pozor, aby nikdo nepodstrčil pánovi nějakou petici (prosbu nebo žalobu). Stalo-li se tak snad, dovedli vždy obratně vyvléci se z nařčení a po slavnosti byl odvážlivec velmi přísně potrestán na panské kanceláři. Nebyly řídké případy, že takový potrestaný sedlák musil být domů dovezen vozem na slámě a doma si ještě dlouho poležel – nezemřel-li – než se vyléčil ze všech ran.

Po dvanácti letech byl vydán nový patent z 10. února 1787, podle něhož byly vypracovány po panských kancelářích urbární kontrakty neboli výkazy urbární [Sign. AZČ U S]. V nich uvedeni jsou nejprve sedláci, po nich zahradníci, pak chalupníci. U všech uveden je jejich „kontrolirovaný gruntovní vejnos za jeden rok na penězích“ a to zvlášť z polí a vinic, z luk a zahrad, a z pastvin, porostlin a lesů. Potom následovala urbární (daňová) povinnost rovněž na tři skupiny rozdělená a celkový její součet, jak to nový patent nařizoval. Povinnost urbární byla u polí a vinic 15 zl. 25 kr. ze 100 zl. výnosu. 1 den ruční roboty se přepočítával na 10 kr., takže z roboty se v Újezdě platilo (protože byla všude 13 dní) 130 kr. z každého čísla, čili 2 zl. 10 kr. U domkářů byla povinnost daňová uváděna vcelku a také robota.

Nakonec uvedeni jsou podruzi: „Při tejto obci přítomně se jich vynachází 2, z kterých jeden každý ročně 13 dní pěší roboty povinnost má, což v jednom vynáší 26 dní nebo 4 zl. 20 kr. V Roudném se přítomně nachází jeden, který ročně 13 dní povinnosti má, což vynáší 13 dní po 10 kr. neboli 2 zl. 10 kr.“

Tyto urbární výkazy měli nejdříve podle nařízení potvrdit všichni poddaní, jichž se výkazy ty týkaly. Ale hospodáři všichni, a to nejen u nás, ale i na jiných panstvích, nepodepsali je bojíce se, že je v soupisech těch skryt nějaký háček, který v budoucnu jejich povinnosti může zvětšiti. A tak tyto urbární výkazy podepsal pouze za panskou kancelář panský úředník, který přidal nakonec závěr:

„Za všechny obyvatele této obce Aujezd předstojící urbární povinnosti jeden každý dobrovolně zvolili a od 1.ho listopadu 1789 roku počínající takovou zapravovat sebe zavázali, nicméně ale ani rychtáři, konšelé ani ostatní tento kontrakt z té příčiny potvrdit podpisem nechtěli, jsouce toho mínění, že by jim takový podpis při nějakém snad budoucně následovat mohoucním úhonu nějakou překážku činil. Což potvrzuje následující podpis.

Dáno v Rychnově dne 17.ho října 1789.

F. Ant. Schindler, rychnovský zastupitel.“

Podobně bylo i na panství sousedním, opočenském, kde na př. při vsi Doubravici je uveden závěr:

„Že k vybejvání představující urbární povinnosti také obec Zvol a Doubravice a sice jeden každý sám pro sebe dobrovolně přistoupil, přece ale s tou námitkou podpis rychtáře a konšelů odepřeli, že když to bez toho podle nejvyššího nařízení jest, jejich podpisů potřebí není, což jedině podpis vrchnostenského zástupce stvrzuje, jenž se stalo na Opočně dne 5. srpna 1789.

Václav Krupička (Růžička ?), vrchnost. zástup.“

Poddaní nevěřili těmto listinám nikde a proto ani zástupcové obcí nepodepsali tyto smlouvy, majíce na paměti praksi panských úředníků.

A tento stav potrval s nepatrnými zmírněními až do úplného zrušení roboty 1848, kdy konečně sedlák stal se opravdovým pánem veškeré půdy, kterou obdělával, když zaplatil všechny t. zv. vyvazovací poplatky, které vyměřila státní vyvazovací komise. Ta úřadovala v okresních městech, u nás v Opočně a Rychnově a pracovala zde v r. 1849–50. Od těch dob začíná v Bílém Újezdě jako v celém našem království nová éra svobodného rolnického lidu.[46] Když po zrušení roboty r. 1848 byly všechny úřední panské knihy předávány zemskému úřadu do úschovy, byly, či měly být odevzdány i urbáře. Když jsem shledával prameny pro dějiny Bílého Újezda, nenašel jsem vůbec nikde urbář týkající se naší obce. U rychnovského panství naše obec vedena nebyla a urbář panství černíkovického, k němuž Bílý Újezd patřil, není nikde uschován.

[47] „Urbari der Herrachaft Reichenau – s městy a vesnicemi k němu připatřícími z 12. listopadu 1571 [UR – Rychnov n./Kn. – Hradecko – AMV]. V něm není zpráv o Bílém Újezdě. Urbář panství černíkovického není uložen v Archivu min. vnitra ani jinde – nic o něm není známo.

[48] Vilém z Pernštejna to vyjádřil r. 1497 takto: „Skrze takové odúmrtí (když ona spadla na pána a ne na příbuzného toho, kdo statku odumřel) lidé ouzkost velikou na svých statcích trpěli jsou, nejsouce jimi bezpečni, a tudy i purkrechtové hynouti musili, že lidé na nich sedíce, kteříž děti neměli, ne velmi se o statek starali, aby jim jeho přibývalo, strachujíce se odúmrti, a tak gruntové hynuli jsou, poněvadž žádný bez dětí statkem svým bezpečen nebyl.“ [AČ XVI. fol. 516].

[49] Listina ta zní:

„Vyznáváme tímto listem všem vůbec, kdež čten nebo čtouce slyšán bude, že pohlédše na lidi naše dědičné ve vsech …, že jsou obtíženi bytí odúmrtí, kterúž jsú předkové naši, páni těch vesnic brali, a tudy obyvatelé v těch vesnicích nemohli svých živností svobodně vésti. My pak na to myslíc, kudy by poddaní naši pod námi seděti mohli a svých statků svobodně bez překážky naší, dědicův našich i potomkův požívati mohli z své milosti dobrovolně ty všechny odúmrti, kteréž sú na nás jakožto pána dědičného spadaly, jim nahoře psaným obyvatelům v těch vesnicích propustili jsme mocí listu tohoto propouštíme, takže my sami ani dědicové a potomci naši od datum listu tohoto žádných odúmrtí více bráti nemáme na věčné časy. Při tom tuto výminku sobě zůstavivše, kdožbykoli statek svůj movitý i nemovitý poručiti chtěl za zdravého života aneb na smrtelné posteli kterékoliv osobě krom osob duchovních buď na panství našem nebo jinam, kamž by se zdálo a líbilo, toho aby plnou vůli měl beze vší naší i budoucích našich překážky. Však takovouto víru, komuž by to poručenství svědčilo, ten aby na ten purgrecht náš dosedl, z kteréhož jest náš člověk zemřel a když by koliv již na purgrechtu byl a naň dosedl, tehdy toho poručenství má užíti plně a docela tak, jak jemu svědčiti bude, beze všeho umenšení a beze vší překážky naší, dědicův našich i budoucích potomků, však tak, aby toho na jiný purgrecht neb na jiné panství nenosil než to při tom purgrechtu aby zůstal. Než při poručenství aby býval rychtář a konšelé pro uvarování zmatků. Za tuto pak milost námi svrchu psaným obyvatelům v těch vesnicích učiněnou všechny vespolek z těch vesnic nynější i budoucí obyvatelé mají a povinni budou nám i budoucím našim dávati dvacetipůldruhého ptáka o sv. Havle. Tomu na svědomí a pro lepší jistotu držení svou vlastní pečeť k tomuto listu jsme přivěsiti přikázali. Dán v Pardubicích v úterý před sv. Priskem leta Božího 1498.“

[DZV 63 D 18n]

List tento páně Vilémův z Pernštejna potvrdil na Hromnice r. 1562 také král Ferdinand I. a r. 1569 i Maxmilián II.

[50] Panská kancelář zjišťovala, zda uchazeč o statek má dostatek potřebného nářadí a dobytka (jestliže ho nepřejímal s kupujícím statkem) a zda si na koupený statek přinese dostatek osiva, píce i nábytku.

[51] Někdy se stávalo, že pán nedal osadníkům některé obce právo volného vystěhování z panství. Pak také nemusil dáti svolení, aby se jeho poddaný z té obce a z jeho panství vystěhoval.

[52] Viz oddíl „Poměry náboženské“.

[53] Josef Špirk, poslední a obávaný rychnovský vrchní nepřečkal dlouho zrušení poddanství. Zemřel již 23.1.1851 v 58 letech a je pochován na starém rychnovském hřbitově proti vchodu do hřbitovní kaple. Byl rodák z Neveklova. Na témže hřbitově jsou pochováni i jiní dva z posledních panských úředníků, kteří působili kolem r. 1848, a to Jan Seehák, důchodní, později ředitel panství a M. Ch. Dr. Alois Padovec, životní a panský lékař.

[54] Jan Seehák byl výtečný důchodní, jmenovitě pro vlastní kapsu. Jeho jméno nalézáme v Instrumentní knize panství rychnovského (z let 1840–60) [Sign. SÚA: Opočno 328 AZČ]. Je to kniha dluhů a zaplacených dluhů poddaných. Tam na fol. 62 z 15./6. 1850 se dočítáme, že manželé František a Anna Vaníčkovi z Roudného čp. ⅔ vypůjčili si na úroky od Jana Seeháka, důchodního na panství rychnovském 160 zl. stř. A dále na fol. 145 z 6./10. 1853 zaknihoval si Jan Seehák, důchodní, že půjčil Františkovi Klimšovi, mlynáři v Hrošce čp. 90 na úroky 90 zl. 58 ¾ kr. a 65 korců obilí a ještě 1 zl. 45 kr. za zaknihování. Měl snad pan důchodní Seehák vlastní špýchar a polnosti, že mohl ze svého majetku půjčiti hrošeckému mlynáři 65 korců obilí? Před tím na fol. 141pv z 24./8. 1853 zaknihovávají si Jan a Kateřina Michlovi z Roudného čp. 6 dědické podíly po 23./3. 1839 zemřelé Marii Hanušové z Roudného na 40 zl. cm a pro Jana Seeháka z Rychnova 1 zl. cm.

[55] AZČ – TK Hradecko 28 – 8/5.

[56] AZČ – TK Hradecko 28, Rychnov 9/1.

[57] T.j. v druhém odděl uvedených.

[58] Postavený v r. 1594–1602 Krištofem Betenglem z Neuenpurku, při čemž prý stavitel současně stavěl kamenné stavení krčmy újezdecké čp. 2 pro sebe a po dostavení ji prodal.

[59] Raabisace záležela v tom, že jím nebyl možný návrat k opětnému zavedení roboty. Jím byla půda ode dvorů rozdělena poddaným v dědičný zákupní majetek a hospodářská stavení dvorů byla přestavěna na nové osady. Poddaní si koupili celá zařízení dvorů, dobytek i zásoby. Místo roboty a úroků platili činži z přidělených polí a peněžitou náhradu za robotu v takové výši, že pánovi byla opět zaručena jeho pevná renta z bývalých dvorů.

[60] 1 zlatý měl 60 krejcarů.

[61] Taková povstání propuklo v masopustě 1628 na Trčkovských panstvích Opočenském, Smiřickém, Náchodském a Novoměstském.

[62] Tvrz Lhotka stávala tehdy u poplužního dvora, který v 15. a 16. stol. slul Lhota Žalmanova, severně od Tutlek, tam, kde je nyní dvůr Lhotka Kostelecká. Duchovní, jejž tam vzbouření sedláci zabili, byl kněz Kamil (Gramb), řádu sv. Benedikta; jeho bratr Kašpar Gramb, nejvyšší hejtman v císař. službách, koupil r. 1627 od Marie Magdaleny Trčkové, roz. z Lobkovic, statek Vamberk spolu s tvrzí Lhotkou Žalmanovou, která potom po smrti Kašpara Gramba (†1633) dostala se dělením jeho pozůstalosti k panství Kostelec n. Orl. – Zoubek v monografiích o Kostelci 26, 27 a o Potštejně 43 ztotožňuje mylně Lhotku Žalmanovu s dvorem Jedlinou u Rychnova a mínil, že Lhotka již r. 1627 náležela ke Kostelci, jenž ovšem brzy potom se dostal také do rukou Kašpara Gramba a r. 1630 byl mu vložen do desk zemských.

[63] Z hraběcího archivu Jindřichohradeckého, opis jeho v archivu zemském v Praze (AZČ).

[64] T. zn. vcelku nebo jednotlivě.

[65] Uznáváno.

[66] Přednáška je psána německy a uvádíme zde její překlad.