Pošta

V nejstarších dobách dopravovali dopisy s místa na místo jízdní poslové, balíky pak formani, projíždějící téměř pravidelně našimi krajinami.

Kolem začátku 19. stol. zřizovány byly státem poštovní spoje dostavníkem, který převážel nejen dopisy a balíčky, ale také osoby. Poštovní dostavník oznamoval svůj příjezd do obce vytrubováním kočího. Z těch dob zachovala se nám národní píseň „Jede, jede poštovský panáček“.

Stoupající potřeba spojů poštovních donutila stát, že do r. 1850 zřizoval při hlavních silnicích poštovní stanice. U nás byly poštovní stanice v Jaroměři, Rychnově a Náchodě. Jinak bylo spojení udržováno poslem. Tento posel chodil třikrát týdně. Nejprve obešel všechny místní úřady a kupce a přijal od nich zásilky. Od soukromých osob brával po 1 krejcaru conv. mince za dopis. Později byla v Novém Městě zřízena expedice, která je vlastně počátkem Novoměstské pošty. Ta byla skutečně zřízena 20. srpna 1850 a jejím prvním představeným byl c.k. poštovní expedient Václav Smetana. Odtud každodenně dojížděla pošta do Rychnova a zpět a zastavovala v Bílém Újezdě.

V té době bylo již porto roztříděno. Za dopis do vzdálenosti 10 mil se platilo 3 krejcary c.m., do vzdálenosti 20 mil 6 krejcarů c.m. a přes 20 mil 9 krejcarů c.m. Porto až do r. 1850 se zapravovalo hotovými penězi, protože známek nebylo. Poštovní známky byly u nás zavedeny teprve r. 1850. R. 1861 bylo změněno odstupňované porto v porto jednotné a to 5 krejcarů rak. čís. za dopis.

Ve snaze zjednodušit poštovní dopravu uvedeny byly r. 1869 do provozu korespondenční lístky po 2 krejcarech r.č., zavedeny poštovní poukázky a jednotná sazba za pětikilové balíčky po celé říši rakouské.

R. 1883 byla zřízena u pošt také poštovní spořitelna pro platy na různé účty.

U nás v Bílém Újezdě byla od 1. října 1886 zavěšena poštovní schránka. Pošta, která tudy projížděla o 10. hodině z Rychnova tu zastavila, převzala tu tašku s dopisy a jinými zásilkami a zavezla vše do Dobrušky. Zpět přijížděla odpoledne ve 3 hodiny, přivezla poštu a převzala novou pro Rychnov. Sběrna pošty byla v čp. 60 u truhláře Smoly.

R. 1900 dne 15. září podaly obce Bílý Újezd, Hroška, Masty, Roudné a Brocná společnou žádost o zřízení poštovního úřadu v Bílém Újezdě, která ale nebyla vyslyšena.

V r. 1906 dne 8. dubna žádala správa školy poštovní úřad v Dobrušce, aby sem zasílal denně telegrafické předpovědi povětrnosti. Toto zasílání zpráv bylo uskutečněno dnem 1. května toho roku. Povozní pošta solnická přivezla hlášení povětrnostní o 7 hod. večer do Dobrušky. Správa školy pak odšifrovaný telegram vyvěsila na lípu před školou. O tyto předpovědi zajímalo se hojně občanstvo místní i z okolních vsí.

Poštou patřila vždy naše obec k poštovnímu úřadu v Dobrušce. Po zavedení telefonů vzniklo i v Bílém Újezdě několik telefonních stanic účastnických, ale byly připojeny na místní ústřednu na Skalce.

Teprve po zbourání domu čp. 42, na jehož místě v lednu 1954 vznikl nový, po brigádnicku postavený dům pro obecní úřad (místní národní výbor), rozvířena byla opět otázka poštovního úřadu v Bílém Újezdě. Nejprve zřizována obcí pro poštovní úřad místnost v domě čp. 49, kde býval kdysi masný krám. Po jejím dokončení však majitel domu prohlásil, že místnost tu potřebuje pro sebe a zřízení poštovního úřadu bylo odsunuto až do 1. září 1956, kdy byl poštovní úřad „Bílý Újezd u Dobrušky“ v tichosti otevřen a zahájil činnost v nových místnostech domu obce čp. 42. Dostal tehdy úřední číslo 0704/21.

Novostavba domu MNV čp. 42, v němž je pošta,
                    úřadovna MNV, lékař. ordinace a nahoře obec. televise.

Novostavba domu MNV čp. 42, v němž je pošta, úřadovna MNV, lékař. ordinace a nahoře obec. televise.


První telefonní účastnická stanice zřízena byla místním záložen. spolkem Kampeličkou v r. 1931 a umístěna byla v bytě pokladníka a účetního Jos. Michla v čp. 2. Potom byla druhá stanice na četnické stanici v čp. 65, pak v hostinci Jos. Novotného v čp. 51 a nakonec v továrně Al. Pohla v čp. 69. Také státní traktorová stanice, zřízená z Pohlovy továrny kolem r. 1953 převzala linku kdysi Pohlovu. Po zrušení (dočasném) četnické stanice byla zrušena i její telefonní linka, ale přihlásil se o ni Jan Zima v čp. 33 jako tehdejší předseda národ. výboru a správce vodárny. Zrušena byla také linka Jos. Novotného po uzavření tamního hostince a po opětném zřízení stanice bezpečnosti byl do stanice v čp. 65 opět zaveden telefon. Všechny tyto linky mají dosud spojení do Dobrušky přes přepínací stanici v Dobrém a na Skalce.

Místní poštovní úřad je spojen sběrným vozem poštovní správy přímo s rozdělovnou v Týništi nad Orl. Přijíždí do Újezda ráno kolem 8. hod., aby tu odevzdal poštu pro Újezd (i pro osady Roudné, Masty, Hrošku, které jsou k zdejší poště připojeny) a aby odvezl, co je tu shromážděno. Odpol. opět před 17. hod. přiváží poštu sem a denní odváží.

Poštovní úřad spravuje toho času od otevření žena, která má pro roznášení pošty pomocnici. Sama správkyně poštovního úřadu roznáší poštu po Újezdě, pomocnice má na starosti „venkov“.

Na počátku roku 1957 dostala místní pošta také telefonní linku, ale opět přes Skalku (Dobré). Toto spojení stále ukazuje, že přepínání telefonních volání přes Skalku (Dobré) má řadu nevýhod a potíží. Musíme však mít trpělivost a doufati, že stav ten se také jednou upraví k lepšímu a rychlejšímu spojení se vzdálenými místy.