Bílý Újezd od triangulačního bodu. V pozadí v pravo
          Vel. Deštná. U pravého kraje polní cesta do Hrošky.

Bílý Újezd od triangulačního bodu. V pozadí v pravo Vel. Deštná. U pravého kraje polní cesta do Hrošky.


Prameny a vysvětlivky

Obsah

Archiv země České (AZČ)
Archiv zemského musea (AZM)
Archiv ministerstva vnitra (AMV)
Okresní národní výbor v Dobrušce (ONV)
Archiv zámku v Rychnově n./Kněž.
Jiné prameny
Ostatní knižní prameny a pomůcky
Prameny z Újezda

Většina pramenů, jichž bylo použito při práci na této knize, je uložena ve Státním ústředním archivu v Praze (SUA). Archiv tento je však složen z několika bývalých archivů samostatných, které měly vlastní budovy a v nich je uložen materiál, z něhož jsem čerpal. Proto uvádím prameny podle uložení a podle dřívějšího pojmenování archivu.

Nejdříve však všimněme si zkratek, kterých je v textu použito:

Archiv země České (AZČ)

Praha – Letná, Obránců míru 133.

 1. Rukopisy původní

  • Berní rula č. 12 – 1654 – Hradec Král. 242

  • Berní rula č. 13 – 1654 – Hradec Král. 249

  • Doplňky k berní rule č. 12 – 1654

  • Doplňky k berní rule č. 13 – 1654 totéž v sign.

  • Tereziánský katastr – 1714 – TK 23–1

  • Tereziánský katastr – 1714 – TK 19 (stará sign. 38/39)

  • Přiznávací tabella poddaných – 1714 – TK 7/1, TK 15/1

  • Josefský katastr – 1787 – Černíkovice č. 879

  • Příloha k Josefskému katastru č. 19

  • Pozemková kniha – 1700/III. – PK Opočno 326

  • Dominikál. Gruntbuch 1805/1 – PK počno 271

  • Rustikál. Gruntbuch 1805/VII. – PK Opočno 327

  • Dominikál. Gruntbuch 1806/II. – PK Opočno 272

  • Dominikál. Gruntbuch 1807/IV. – PK Opočno 224

  • Dominikál. Gruntbuch 1827/VI/1 – PK Opočno 273

  • Dominikál. Gruntbuch 1827/VI/2 – PK Opočno 274

  • Dominikál. Gruntbuch 1827/VIII. – PK Opočno 208

  • Dominikál. Gruntbuch 1827/XI. – PK Opočno 293

  • Stabilní katastr – 1840 – SK Hradec Král. 14

  • Instrumentní kniha Rychnov 1846–1860 – PK Opočno 328

  • Pozemková kniha dominikál. Rychnov 1719 – PK Rychnov 90

  • Pozemková kniha Rychnov 1774 (dominikál.) – PK Rychnov 91

  • Pozemková kniha dominikál. Rychnov 1805 – PK Rychnov 92

  • Panský katastr tereziánský (soubor listin) – 1713 – TK Hradec 28, Rychnov 8/5

  • Panský katastr tereziánský – 1726 – TK Hradec 28, Rychnov 9/1

  • Gruntbuch d. Gemeinde Černíkovic č. 5 ab 1805 – PK Rychnov 95

  • Emfyteutic. Gruntbuch Černíkovice – 1807 – PK Rychnov 96

  • Genealogická sbírka Jana Václava Dobřenského z Dobřenic – Dobřenský 483

  • Soupis protokolu pozemkového obce Augezdt 1856 (orig. Einschaltuhgsbogen des Grundparzellen Protocolls der Gemeinde Augezdt)

  • Soupis protokolu pozemkového obce Augezdt 1858

  • Popis hranic – Aujezd 1839 a 1840 – Hradec Král. 14

 2. Tisky (přetisky a výpisy)

  • Archiv český (časopis), mnoho ročníků

  • Časopis archivní školy roč. VIII, IX/X. (ostatní ročníky nemají o Bílém Újezdě zmínky)

  • A. Flesar: Popis historicko-archeologicko-statistický okresu opočenského (nákl. okresu opočenského 1895)

  • Libri confirmationum ab anno 1354 usque 1362 (F. A. Tingl)

  • Památky archaelogické a místopisné (časopis)

  • Dr. Ant. Podlaha: Liber informationum de altaribus, fundationibus, et aliis divinis officiis in metropolitana ecclesia pragensi peragi solitis, nec non de ministris eiusdem, atque de sepulturis et funebricus per Casparum Arsenium a Radbusa, metropolitanae ecclesiae Prag. decanorum Conscriptus a.D. 1622 cum additamentis succesorum ipsius. (v překladu: Kniha informační o oltářích, zakladatelích a ostatních božských úřadech v svaté metropoli pražské, jakož i o jejich úřednících a také náhrobcích, pohřbech provedených Kašparem Arsenem z Radbuzy, metropolitním děkanem církve pražské r. 1622 s dodatkem jeho nástupců)

  • Dr. A. Podlaha: Suplementum primum (secundum, tertium, quartum) ad seriem praepositorum, dedanorum archidiaconorum aliorumque praelatorum et canicorum s. metropolitanae ecclesie Pragensis (v překladu: Doplněk první (2., 3., 4.) k pořadí proboštů, děkanů, arcijáhnů a ostatních prelátů a kanovníků svaté metropole pražské)

  • Series praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque praelatorum et canonicorum S. Metropolitanae Ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora (v překladu: Pořadí proboštů, děkanů, arcijáhnů a ostatních prelátů a kanovníků svaté metropolity církve pražské od počátku až do doby přítomné)

  • Editiones Archivii et Bibliothecae S. F. Metropolitani Capituli Pragensis (v překladu: Vydání archivu a knihovny svaté metropolitní kapituly pražské)

  • Pozůstatky desk zemských král. Českého r. 1541 pohořelých. (Emler)

  • Sborník Historického kroužku (nákl. družstva Vlast) roč. I.–XXV.

  • Hrady a zámky. II. díl. (Sedláček)

  • J. J. Solař: Dějepis Hradce Králové nad Labem a biskupství hradeckého. (1870)

  • Joh. Gottfr. Sommer: Das Königreich Böhmen. Sv. IV.

  • Jar. Schaller: Topographie der Königreichs Böhmen.

  • Jos. Ant. Šrůtek: Statistisch – topographisches Handbuch der Königingrätzer Diöcese. (1857)

  • Tadra: Soudní akta pražské konsistoře. (Luterán) 1373–1408.

Archiv zemského musea (AZM)

V budově Archivu země České.

 1. Rukopisy

  • Doplňky k topografii Bílého Újezda 1826, 1829, 1831 od faráře F. Junka.

  • Sbírka listin – Černíkovice – sign. F 26

  • Sbírka listin – Rychnov n./Kněž. – sign. G 23

  • Sbírka pečetí farních.

  • Sbírka pečetí panství.

  • Statistische Beschreibung der Herrschaft Reichenau von prof Eichler.

  • Verzeichnis samtlicher zu diesem Dominum gehörigen Ortschaften (atd.).

  • Výkaz o průmyslu a obchodu 1832.

Archiv ministerstva vnitra (AMV)

Praha 1 – Malá Strana, Karmelitská 2.

 1. Rukopisy

  • Desky zemské větší. – DZV

  • Desky zemské menší. – DZM

  • Desky dvorské. – DD

  • Urbář panství rychnovského 1571. – UR Rychnov

  • Soupis poddaných – Černíkovice – 1651. – SM – R 109/45 Hradecko-Bydžovsko.

  • Soupis poddaných – Ještětice – 1651. – SM – R 109/45 č. 24.

  • Soupis poddaných – Opočno – 1651. – SM R 109/45 č. 40.

  • Fundační komise 1768. – FK – R 8/6.

  • Robotní seznamy 1775. – RS VI/9/17.

  • Urbariální smlouvy 1789. – US VI. – Rychnov.

  • Školní fasse 1791 – 1823. – ŠF kraj hradecký č. 133.

  • Vyvazovací protokoly 1852. – AK 5941.

  • Stará manipulace (soubor listin). – SM R 6/1 – 9.

  • Kontribuční subrepartice, špýchary a fondy. – SB 10/30/1–2.

 2. Tištěné

  • Seznam obcí v Čechách 1849.

  • Zevrubný popis král. Českého 1854.

  • Seznam míst v král. Českém – 1878.

  • Ortschaften Verzeichniss – 1882.

  • Seznam míst v království Českém 1893 – totéž co:

  • Kotyška: Místopisný slovník král. Českého. – 1895.

  • Lexikon Čech – 1900.

  • Seznam míst v král. Českém – 1907.

  • Orts – Repertorium – 1913.

  • Podrobný seznam míst pro Čechy – 1916.

  • Statistický lexikon obcí v Čechách – 1921.

  • Chytil: Místopis RČS – 1921.

  • Administrativní lexikon obcí v Čechách – 1927.

  • Lexikon Čech – 1930.

  • Statistický lexikon českých obcí 1934.

  • Seznam obcí v zemi české – 1945.

  • Lexikon Čech – 1947.

  • Seznam obcí v zemi české 1948.

  • Fr. Palacký: Popis král. Českého. – 1848.

  • Jan Ort – Fr. Sládek: Topograficko – statistický slovník Čech. – 1870.

  • Aug. Sedláček: Místopisný slovník historický král. Českého. – 1908.

  • Riegrův Slovník naučný.

  • Ottův Slovník naučný.

Okresní národní výbor v Dobrušce (ONV)

U lidového soudu.

 • Pozemkové knihy Bílého Újezda. I.–V. (od r. 1852)

Archiv zámku v Rychnově n./Kněž.

 • Gruntbuch – 1640.

 • Kniha kšaftů 1788–1811.

 • Nadační fascikl.

 • Patronát (fascikl listin) Bílý Újezd – 1718–1896.

 • Protokoly o postavení křížů a soch.

 • Specifikace osob pro daň z hlavy 1691.

 • Účty far. kostela v Bílém Újezdě 1821–1927.

Jiné prameny

Maličkosti nalezl jsem v Archivu zámku Opočno a také v Archivu ministerstva zemědělství v Praze – Nové Město, Těšnov 2.

Kromě archivů bylo nutno, abych prohlédl některé krajinské časopisy z našeho kraje, zvláště časopisy vydávané svého času v Rychnově n./Kněž. Byly to hlavně všechny ročníky časopisů:

 • „Z Pelclova kraje.“

 • „Posel z podhoří.“

 • „Od kladského pomezí.“

Některé ročníky těchto časopisů jsem nalezl v Archivu země České, jiné jsem musil prostudovati v Universitní knihovně a v Národní knihovně. Protože se však nejedná o velké celky nebo zvlášť význačné prameny, zařadil jsem je do tohoto oddílu.

Ostatní knižní prameny a pomůcky

 • Čítanka kraje opočenského.

 • St. Dvořák: Inventář archivu města Rychnova n./Kněž. („Z Pelclova kraje“ I.)

 • Václ. Horyna: Pověsti českého severovýchodu. (Nákl. B. E. Tolman v Hradci Král. 1947)

 • Kam. Krofta: Přehled dějin selského stavu v Čechách a na Moravě.

 • Albert Novák: Selský kroj na poč. XIX. stol. („Od kladského pomezí“ 1928)

 • Hana Šmídová: Jaký kroj se nosil na Rychnovsku. („Posel z podhůří“ roč. 50)

 • V. Vaněček: Malé dějiny státu a práva v Československu. (Nákl. vlast. 1947)

Vděčím také dp. P. Josefu Vojáčkovi, katechetovi v.v. v Lysé n. Labem, dějepisci města Lysé, který s nevšední ochotou půjčil mi z vlastní knihovny řadu knih, které pro mou práci byly velmi cenné a které v pražských velkých knihovnách byly stále ve výpůjčkách. Byla to díla:

 • Akta korektorů duchovenstva diecése pražské z let 1407–1410. (Dr. A. Podlaha)

 • To. V. Bílek: Dějiny Konfiskací v Čechách po r. 1618. (I.–II.)

 • Tom. V. Bílek: Reformace katolická neboli Obnovení náboženství katolického v král. Českém po bitvě bělohorské.

 • Dr. Kl. Borový: Ant. Brus z Mohelnice, arcibiskup pražský. 1561–1580. (Historicko-kritický životopis)

 • Dr. Kl. Borový: Jednání a dopisy konsistoře katolické i utrakvistické 1415–1620. (I.–II.)

 • Dr. Kl. Borový: Martin Medek, arcibiskup pražský. (Historicko-kritické vypsání náboženských poměrů v Čechách od r. 1581–1590)

 • Fr. Fischer: Dopisy konsistoře podobojí z let 1610–1619.

 • Kalendář historický 1797 Jana Rulíka.

 • Dr. Fr. Krásl: Arnošt hrabě Harrach, kardinál sv. církve římské a kníže arcibiskup pražský. (Historicko-kritické vypsání náboženských poměrů v Čechách v l. 1623–1667)

 • Liber ordinationum cleri 1395–1416.

 • Dr. A. Podlaha: Dějiny arcidiecése pražské od konce stol. XVII. do počátku stol. XIX.

 • Sborník historického kroužku. Nákl. družstva Vlast, roč. XXVI (1925) – XXXV. (1934).

Prameny z Újezda

 • Farní kronika.

 • Farní matriky.

 • Kniha památní obce Bílo-Újezdecké od r. 1850. (Jak bylo dříve řečeno, pochází z r. 1886).

 • Kniha školní kroniky (IV.) od r. 1940.

 • Pamětní kniha školy újezdecké. I.–III. (1833–1940).

 • Kniha zápisů Hospodářsko-čtenářské besedy.

 • Obecní kronika. – Od r. 1915–1945.

 • Status animarum Albeaujezdensis ab anno 1879. (V překladu: Stav duší bíloújezdeckých z r. 1879.)