Kaple

V roce 1834 byla postavena u kříže uprostřed vsi kaplička. Dle nápisu, který má kaple nade dveřmi, byl zakladatelem kaple Václav Drašnar čp. 3 v Mastech. Kamenný kříž byl postaven v roce 1826, jak ostatně dokládá letopočet vyrytý na jeho zadní straně.

Traduje se, že si mastečtí nejprve pořídili zvonec a teprve poté začali uvažovat o postavení kaple. Tehdy požádal Václav Drašnar o radu vrchního správce Rychnova, kterému příslušelo zdejší panství. Ten se stavbou souhlasil a dokonce se nabídl, že uhradí náklady na stavební materiál. Stavba byla tedy zahájena. Hrabě zaplatil materiál, občané vypomohli potahy a ručními prácemi, o ostatní náklady se podělili Václav Drašnar a Marie Toberná.

Po nějakém čase se objevily ve zdi kapličky trhliny a i střecha byla již téměř shnilá. Na popud duchovní správy nechal Jan Hanuš, čp. 21, t.č. představený obce, zhotovit novou střechu a na věžičku nový kříž. Opravil i trhliny a kaplička byla nově vybílena.

Po několika letech se však trhliny objevily znovu, navíc se zvětšovaly a tak byly obavy, aby v kapli nespadlo klenutí. Mlynář Antonín Toberný nechal na své náklady klenutí odstranit a nahradil jej prkenným stropem na rákos. Aby se již zdi nemohly nadále rozestupovat, byly navíc v horní části staženy železnými pruty. Z příspěvku Jana Felcmana byl obnoven nátěr lavic, oltáře a dveří a zbytek se použil na přeložení zdi a schodů před kapličkou. Takto opravená kaple byla vysvěcena dne 8. září r. 1880.

V kapli bývaly slouženy tři fundační mše svaté. Na jednu mši byla složena nadace za rod Drašnarův a zbylé dvě za rod Tobernův. Další nadace byly složeny na opravování kaple.

V roce 1903 došlo k další opravě kaple. Mimo jiné došlo k pobití střechy plechem, do kaple byl pořízen nový oltář (ten zhotovil místní truhlář Josef Dostál, čp. 3), ale došlo i na okolí kaple - byl pořízen drátěnný plot a železná brána.

V roce 1917 nechala vláda zabavit cínové, mosazné, měděné, niklové i hliníkové výrobky pro válečné účely. Z kostelů mizely zvony a ani zvonec z mastecké kapličky tomuto osudu neunikl. Zrekvírován byl dne 5. ledna 1917, ve váze 31 kg, a obci za něho bylo vyplaceno 124 korun. Zvonek byl z dobrého zvonného materiálu a měl nejjemnější zvuk z okolních zvonů. Pro zvon přišli dva němci od vojska. Hrubě se ohlásili na obecním úřadě a hned poté zvonek z věžičky sundali. Dříve však zvoník na rozloučenou ještě naposled zazvonil.

Přičiněním starosty a přispěním zdejších občanů byl v roce 1920 pořízen nový zvonek od firmy Winter z Broumova. Stál 1.800 Kč. Slavnostní vysvěcení proběhlo 11. července 1920.